Zmarł Profesor Andrzej Siemaszko

Zgłoś artykuł

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 10.06.2021 r. Profesora Andrzeja Siemaszki – prawnika, kryminologa, wybitnego badacza, dydaktyka i naukowca.

Profesor Andrzej Siemaszko był wieloletnim członkiem Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”, cenionym autorem oraz recenzentem tekstów w naszym czasopiśmie.

Był związany z wieloma instytucjami polskimi i zagranicznymi. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego studiował prawo i uzyskał stopień doktora habilitowanego. W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk obronił rozprawę doktorską. Przez wiele lat wykładał na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, pełniąc jednocześnie przez ponad 20 lat funkcję dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolił nie tylko studentów. Prowadził też wykłady dla sędziów i prokuratorów na temat stanu przestępczości w Polsce oraz problemów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Był przewodniczącym Rady Naukowej IWS, prokuratorem Prokuratury Krajowej, członkiem komitetu redakcyjnego „Prawa w Działaniu”, „Prokuratury i Prawa” oraz „European Journal of Criminal Policy and Research”.

Dorobek Profesora Andrzeja Siemaszki znacząco przyczynił się do rozwoju kryminologii w Polsce, ale też do poprawy jakości i dostępności polskich statystyk kryminologicznych i sądowych. Po ponad dwuletnim okresie pracy w United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute Profesor wrócił do Polski w 1991 roku i podjął się wdrażania standardów zachodnich, dzięki czemu kolejne instytucje otwierały się na badaczy i opinię publiczną, zmieniając przy tym swój sposób funkcjonowania. Profesor był prekursorem nowoczesnych metod badań kryminologicznych, jak sondaże wiktymizacyjne czy badania self-report.

Działalność Profesora została doceniona nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W 1992 roku Profesor Andrzej Siemaszko został laureatem nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego dla wybitnego kryminologa spoza USA. W 1993 roku, na dorocznej Sesji Plenarnej Stałego Komitetu Zarządzającego ds. Przestępczości (CDPC) Rady Europy, został wybrany na członka prestiżowej Naukowej Rady Kryminologicznej (Criminological Scientific Council). Za książkę „Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych” otrzymał w 1994 roku Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast w 2015 roku za wybitne zasługi w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie kryminologii, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie i za wieloletnią działalność państwową i publiczną został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Andrzej Siemaszko był twórcą ważnych monografii z zakresu teorii kryminologicznych, a także autorem wielu badań poświęconych ich empirycznej weryfikacji. W kręgu jego zainteresowań stale pozostawała problematyka przestępczości i jej pomiaru. Profesor był inicjatorem i głównym realizatorem kolejnych edycji „Atlasu przestępczości w Polsce”. To tylko jedna z książek znana nie tyko kryminologom. Inne, o których nie należy zapominać, to m.in.: „Kogo biją, komu kradną? Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie” czy „Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości ’07”. Pełny wykaz wydanych przez Profesora publikacji znajduje się w księdze jubileuszowej przygotowanej dla Profesora przez dra Pawła Ostaszewskiego oraz dra Konrada Buczkowskiego w ubiegłym roku: „GRANICE PRAWA. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki”. Artykuły opublikowane przez Profesora w naszym czasopiśmie można znaleźć na stronie http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/search/search.

W ostatnich latach Profesor Andrzej Siemaszko, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, był stale aktywny naukowo. Wraz z pracownikami Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości realizował liczne projekty badawcze, pisał artykuły oraz wydawał monografie.

Odejście Pana Profesora to wielka strata dla całego środowiska naukowego. Będzie nam go brakować.