Czasopisma

 • Archiwum Kryminologii

  "Archiwum Kryminologii" najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.
  Czasopismo "Archiwum Kryminologii", poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

  Więcej o czasopiśmie Archiwum Kryminologii >>

 • Biuletyn Kryminologiczny

  Biuletyn Kryminologiczny (poprzednia nazwa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii) wydawany jest od roku 1991. Do roku 2008 wydawany był w formie papierowej (eISSN 2717-440X). Od roku 2009 wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

  Celem Biuletynu Kryminologicznego jest promowanie przede wszystkim polskiej myśli kryminologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych. Wszystkie przesłane artykuły przed publikacją podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji.

  Biuletyn Kryminologiczny znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Nauki (aktualizacja z dnia 5 stycznia 2024 r.) z przyznaną liczbą 40 pkt.

 • Contemporary Central & East European Law

  Contemporary Central & East European Law (CC&EEL) is a scientific journal of the Institute of Law Sciences of the Polish Academy of Sciences, replacing the suspended in 2000 quarterly bilingual journal published since 1964, titled ‘Droit Polonais Contemporain – Polish Contemporary Law’ (ISSN 0070-7325). 

  The aim of the CC&EEL is to publish the works of outstanding researchers from the region concentrating on current legal issues relevant to Central and Eastern Europe. Papers concerning all areas of law, in particular adopting comparative and interdisciplinary approaches, are welcomed.

 • Polish Yearbook of International Law

  Polish Yearbook of International Law to ukazujące się od 1966 roku czasopismo naukowe zawierające artykuły z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego prywatnego wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Komitet Nauk Prawnych PAN, właścicieli tytułu. Ponadto publikowana jest w nim sekcja dotycząca praktyki polskiej w zakresie prawa międzynarodowego oraz recenzje książek. Wersja papierowa czasopisma jest wersją referencyjną. PYIL jest rocznikiem, nowe tomy są dostępne w sierpniu każdego roku. Każdy tom zawiera 12–16 artykułów, w zależności od liczby i jakości zgłoszeń w danym roku, a także ich długości.

  Yearbook jest indeksowany w następujących bazach: (i) Emerging Sources Citation Index (ESCI), (ii) Scopus, (iii) ERIH PLUS, (iv) Index Copernicus, and (v) the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

 • Studia Prawnicze / The Legal Studies

  „Studia Prawnicze” (ISSN: 0039-3312; eISSN: 2719-4302) to renomowane czasopismo naukowe, ukazujące się w Polsce od 1963 r. (do 2019 r. jako kwartalnik, od 2020 r. jako półrocznik). Czasopismo to jest nieprzerwanie wydawane przez  Instytut Nauk Prawnych PAN. W „Studiach Prawniczych”, ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych, autorzy i autorki artykułów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego. Artykuły  naukowe publikowane są w języku polskim oraz angielskim.

  Dążąc do upowszechniania za granicą artykułów ukazujących się w „Studiach
  Prawniczych”, zamieszczne są angielskie streszczenia artykułów w Central European Journal of Social and Humanities (CEJSH), Bibliotece Nauki i e-Bibliotece Prawniczej oraz artykuły wraz z zestawem metadanych w bazach Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Ebsco – Legal Source, Biblioteka Nauki.

  Czasopismo jest indeksowane w bazie referencyjnej ERIH PLUS.
  Pełne wersje artykułów, publikowanych w modelu Open Access.

  Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (aktualizacja z dnia 17 lipca 2023 r.) z przyznaną liczbą 40 pkt.