How Crime has Changed in a Universally Mobile Society, Based on the Example of Poland. A Research Concept

Make a Submission

PDF

Keywords

transformation
change
society
crime
mobile
system

How to Cite

Buczkowski, K., & Wiktorska, P. (2020). How Crime has Changed in a Universally Mobile Society, Based on the Example of Poland. A Research Concept. Contemporary Central & East European Law, (1 (133), 161–170. https://doi.org/10.37232/cceel.2019.13

Abstract

We live in a time of constant change. For modern societies, the period of the last 30 years is also a time of changes connected with the reconstruction of the surrounding reality. For Poland, it is also a period of changes in the political and economic systems. Such profound changes must also be followed by changes in the structure of crime. Technological changes and the mobility of societies are changing not only the methods but also the ways in which crimes are committed. New types of crime are emerging, while ‘old crimes’ are changing or disappearing. The aim of this article is to outline the above issues within the context of a planned research project on the analysis of changes in crime, using the example of Poland.

https://doi.org/10.37232/cceel.2019.13
PDF

References

Błachut J, Gaberle A, Krajewski K, Kryminologia [Criminology] (Arche 2001).

Buczkowski K, ‘Wpływ zmian społecznych na kształt i dynamikę przestępczości gospodarczej – zarys problematyki’ [The influence of social changes on the shape and dynamics of economic crime – outline of the problem] in K Buczkowski, W Klaus, P Wiktorska, D Woźniakowska-Fajst (eds), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości [Change and Control: Society Against Crime] (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017).

Buczkowski K, ’The Status of Criminality in Poland since 1918’ in K Buczkowski et al (eds) Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives (Ashgate 2015).

Durkheim E, Suicide: A Study in Sociology (Taylor and Francis 2005).

Giddens A, Socjologia [Sociology] (PWN 2004).

Hejduk I, ‘Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65 plus’ [Development of Digital Technologies and Social exclusion of people aged 65+] (2016) Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 46(1).

Jewkes Y, Media i przestępczość [Media and Crime] (WUJ 2010).

Kossowska A, ’Social Change and Criminality: Mutual Relationships, Determinants and Implications’ in K Buczkowski et al (eds) Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives (Ashgate 2015).

Krajewski K, ‘Zmiana społeczna, kontrola społeczna, anomia, przestępczość’ [Social Change, Social Control, Anomie, Crime] in K Buczkowski, W Klaus, P Wiktorska, D Woźniakowska-Fajst (eds), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości [Change and Control: Society Against Crime] (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017) 11.

Kukuła Z, ‘Prawo karne wobec przestępczości socjalnej’ [Criminal Law in View of Social Crime] (2010) Studia Prawnoustrojowe 11.

Kukuła Z, ‘Zagrożenie przestępczością socjalną w obszarze ubezpieczeń społecznych’ [The Threat of Social Crime in the Area of Social Insurance] (2016) ‘Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka 2(129).

Laskowska K, Nielegalny handel narkotykami w Polsce [Illegal Drug Trafficking in Poland] (Temida2 1999) 9.

Łukaszewicz A, ‘Handel narkotykami – wzrost liczby przestęptsw narkotykowych’ [Drug Trafficking – Increase in Drug-Related Crime] (Rzeczpospolita 6 Jul 2017), <https://www.rp.pl/Prawokarne/307059929-Handel-narkotykami---Wzrost-liczbyprzestepstwnarkotykowych.html> accessed 8 Dec 2019.

Marshall G (ed), Słownik socjologii i nauk społecznych [The Concise Oxford Dictionary of Sociology] (PWN 2005).

Rau W., ‘Countries in Transition: Effects of Political, Social and Economic Change on Crime and Criminal Justice’ (1999) Eur J Crime Cr L Cr J 7(4).

Rejman G, Prawo karne. Część szczególna. Przestępstwa gospodarcze [Criminal Law. Special Part. Economic Crimes] (UW 1980).

Rychlik M, Wiktorska P, ‘Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce’ [Penal Policy Towards Freigners Staying in Poland] (2016) Archiwum Kryminologii 38, 61–91, <https://doi.org/10.7420/AK2016D>.

Rzeplińska I, ‘Przestępczość i jej kontrola – co wynika z dwudziestolecia RP?’ [Crime and its Control – What is the Result of Twenty Years of Poland?] in P Kozłowski, H Domański (eds), Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej [After 20 Years. Polish Transformation from an Economic, Sociological and Legal Perspective] (Key Text, INE PAN 2010).

Rzeplińska I, ‘Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Polsce’ [Preventing the Perpetration of Criminal Offences by Foreign Nationals Residing in Poland] (2016) Archiwum Kryminologii 38,<https://doi.org/10.7420/AK2016A>.

Urry J, Socjologia mobilności [Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century] (PWN 2009).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny [The act of 14th April, 2000, amending the Penal Code Act] [2000] JoL 48, 548.

Wassilew AZ, ‘Technologie «podłączenia» w społeczeństwie mobilnym’ [«Connectivity» Technologies in a Mobile Society] (2011) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Informatica 28(656).

Wiktorska P, ‘Zmiany w kontrolowaniu przemocy wobec najbliższych’ [Changes in the Monitoring of Violence Against Family Members] in K Buczkowski, W Klaus, P Wiktorska, D Woźniakowska-Fajst (eds) Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości [Change and Control: Society Against Crime] (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017).

Wróblewski B, Wstęp do polityki kryminalnej [Introduction to Criminal Policy] (Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 1922).

‘Wypadki drogowe – raporty roczne’ [Traffic Accidents – Annual Reports] (Policja), <http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raportyroczne.html> accessed 8 Dec 2019.

The author transfers the copyright to the article to the Publisher, which publishes the scientific journal in the Open Access model (licensed under Creative Commons CC 4.0_BY).