Nazi Crimes in Poland. A Never-Ending Search for Justice

Make a Submission

PDF

Keywords

prosecution of war crimes
international criminal law
Nuremberg trials
Polish Supreme National Tribunal
Institute of National Remembrance
post-conflict justice

How to Cite

Kuczyńska, H. (2020). Nazi Crimes in Poland. A Never-Ending Search for Justice. Contemporary Central & East European Law, (1 (133), 142–160. https://doi.org/10.37232/cceel.2019.12

Abstract

This article deals with the model for prosecuting Nazi crimes committed in Poland in the light of the model presently used in international criminal law. It tries to answer the question: should the investigation of crimes of international law be handed over to transnational tribunals? Should they be hybrid tribunals involving a national factor, or completely supra-national tribunals like the International Criminal Court? Is it legitimate to transfer jurisdiction over these matters to national courts? The case of unpunished Nazi crimes in Poland may give a partial answer to this question. Certainly, various attempts made after World War II, including procedures brought before Polish courts, have contributed to understanding the function of international criminal law, and finding the answer to the question of the best model for prosecuting crimes of international law. At present, we also have the experience of international criminal tribunals, in particular the ICC, which is an efficient machine for prosecuting crimes of international law. Interesting conclusions can be drawn from its functioning that could improve the work of Institute of National Remembrance (IPN) prosecutors, and shed new light on the considerations regarding the prosecution of Nazi crimes in Poland after World War II.

https://doi.org/10.37232/cceel.2019.12
PDF

References

Bułhak W, ‘In Search of Political Justice: From the Main Commission for the Investigation of German Crimes in Poland to the Institute of National Remembrance’ in M Brechtken, W Bułhak, J Zarusky (eds), Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the Soviet Union from the 1930s to the 1950s (Wallstein 2019).

Cherif Bassiouni M, ‘Accountability for Violations of International Humanitarian Law and Other Serious Violations of Human Rights’ in M Cherif Bassiouni (ed), Post-Conflict Justice (Ardsley 2002).

Cyprian T, Sawicki J, Nieznana Norymberga. Dwanaście procesów norymberskich [Unknown Nuremberg. Twelve Nuremberg Trials] (Książka i Wiedza 1965).

Cyprian T, Sawicki J, Oskarżamy. Przemówienie wstępne Wacława Barcikowskiego [We Accuse. The Opening Statement by Wacław Barcikowski] (Przełom 1949).

Cyprian T, Sawicki J, Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego [Seven Judgments of the Supreme National Tribunal] (IZ 1962).

Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o Głównej Komisji i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce [Decree, dated 10 November 1945, on the Main Commission for the Investigation of German Crimes in Poland] [1945] JoL 51, 293.

Drumbl MA, ‘The Supreme National Tribunal of Poland and the history of international criminal law’ in M Bergsmo, C Wui Ling, Y. Ping (eds), Historical Origins of International Criminal Law Vol. 2 (Torkel Opsahl Academic EPublisher 2014).

Friedla K, ‘Mit obrachunku z przeszłością. Ściganie zbrodni nazistowskich i wojennych w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej’ [Accounting Myth with the Past. Prosecution of Nazi and War Crimes in the Soviet Occupation Zone of Germany and the German Democratic Republic] (2016) Zagłada Żydów. Studia i materiały 12.

Frieze D-L (ed), Totally Unofficial. The Autobiography of Raphael Lemkin (Yale University Press 2013).

Grzebyk P, ‘Unintended or Deliberate – the Omission of the Wola Massacre in the Nuremberg and Post-Nuremberg Trials’ in E Habowski (ed), Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa = Wola 1944: an Unpunished Crime and the Notion of Genocide (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 2019).

Grzebyk P, Hidden in the Glare of the Nuremberg Trial: Impunity for the Wola Massacre as the Greatest Debacle of Post-War Trials (Max Planck Institute 2019b).

Gulińska-Jurgiel P, ‘Post-War Reckonings: Political Justice and Transitional Justice in the Theory and Practice of the Main Commission for Investigation of German Crimes in Poland in 1945’ in M Brechtken, W Bułhak, J Zarusky (eds), Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the Soviet Union from the 1930s to the 1950s (Wallstein 2019).

Hackmann J, ‘Defending the «Good Name» of the Polish Nation: Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015–2018’ (2018) Journal of Genocide Research 20(4).

Havel BF, ‘Public law and the construction of collective memory’ in M Cherif Bassiouni (ed), Post-Conflict Justice (Ardsley 2002).

Jasiński Ł, ‘Sprawiedliwość i Polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich / Hitlerowskich w Polsce 1945–1989’ [Justice and politics. Activities of the Main Commission for the Investigation of German / Nazi Crimes in Poland 1945–1989] (2018) Dzieje Najnowsze 50(1).

Judgment of CJUE C486/14 [2016] EU:C:2016:483.

Klafkowski A, Ściganie zbrodniarzy wojennych w Niemieckiej Republice Federalnej w świetle prawa międzynarodowego [Prosecution of War Criminals in the German Democratic Republic in the Light of the International Law] (Wydawnictwo Poznańskie 1968).

Kobierska-Motas E, Ekstradycja przestępców wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec. 1946–1950 vol 1-2 [Extradition of War Criminals to Poland from four German Occupation Zones. 1946–1950 Vol. 1–2] (IPN-GKBZpNP 1992).

Kubicki L, Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego [War Crimes under Polish Law] (PWN 1963).

Lubecka J, ‘Der Prozess Gegen Rudolf Höß. Verlauf und Juristische Aspekte’ in E Heitzer, G Morsch, R Traba, K Woniak (ed), Im Schatten von Nürnberg. Transnationale Ahndung von NS-Verbrechen (Metropol Verlag 2019).

Lubecka J, ‘Punishing German War Criminals in Poland’ in J Niechwiadowicz (ed), German Camps, Polish Victims (Support Poland Limited 2012).

Lubecka J, ‘Rozliczenie zbrodni niemieckich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. Stan badań, perspektywy badawcze’ [Settlement of German Crimes in Poland, with Particular Emphasis on Lesser Poland. Research Status, Research Perspectives] (2012b) Zeszyty Historyczne WiN-u 21(35).

Lubecka J, ‘Strafgerichtsprozesse deutscher Kriegsverbrecher in Kleinpolen 1945 bis 1950 mit besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit des Obersten Nationalen Gerichtshofs’ in S Rosenbaum, A Dziurok, P Madajczyk (eds), Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989 (Ferdinand Schöningh Verlag 2017).

Małcużyński K, Norymberga, Niemcy 1946 [Nuremberg. Germany 1946] (Wiedza 1946).

Marti P, Sprawa Reinefartha. Kat Powstania Warszawskiego czy szacowny obywatel [The Reinefarth Case. A Hangman of the Warsaw Uprising or a Respectable Citizen] (Świat Książki 2016).

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowskohitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego [Announcement of the Minister of Justice of December 11, 1946 regarding the publication of a uniform text of the decree of August 31, 1944 on the sentence of fascist Nazi criminals guilty of murder and ill-treatment of civilians and prisoners of war and of the traitors of the Polish Nation] [1946] JoL 69, 377.

Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym [The Artur Greiser’s Trial Before the Supreme National Tribunal] (GKBZH PIW 1946).

Radziejowska H ‘The Memory of Wola Massacre of 1944: New Sources and Areas of Research’ in E Habowski (ed), Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa = Wola 1944: an Unpunished Crime and the Notion of Genocide (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 2019).

Rzepliński A, ‘Prosecution of Nazi Crimes in Poland in 1939–2004’ [speach at The First International Expert Meeting on War Crimes,Genocide, and Crimes against Humanity, organized by International Criminal Police Organization – Interpol General Secretariat) (2004) 3, <https://web.archive.org/web/20160303222313/http://www.gotoslawek.org/linki/FirstInternationalExpertMeetingOnWarCrimes.pdf> accessed 6 Dec 2019.

Sawicki J, Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze [Before the Polish Prosecutor. Documents and Comments] (Iskry 1958).

Siewierski M, ‘Wpływ instytucji procesu norymberskiego na postępowanie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym’ [The Impact of the Institutions of the Nuremberg Trial on Proceedings Before the Supreme National Tribunal] in Norymberga – nadal otwarty rozdział historii. W XXX rocznicę wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego [Nuremberg – A Still Open Chapter of History. On the 30th Anniversary of the Judgment of the International Military Court](Ministerstwo Sprawiedliwości, GKBZH 1977).

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw [Act of 29 April 2016 amending the Act on the Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation and some other acts] [2016] JoL 749 consolidated text.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej [Act of 6 April 1984 on the Main Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation – Institute of National Remembrance] [1984] JoL 21, 98 amendet [1991] JoL 45, 195.

Wawrzyniak J, Veterans, Victims, and Memory: The Politics of the Second World War in Communist Poland (Peter Lang Edition 2015).

Wilson RA, Writing History in International Criminal Trials (CUP 2011).

The author transfers the copyright to the article to the Publisher, which publishes the scientific journal in the Open Access model (licensed under Creative Commons CC 4.0_BY).