Polish Employment Law in the Face of Digitization and New Technologies

Make a Submission

PDF

Keywords

employment relationship
digitisation
new technologies
employment via the digital platform
right to disconnect
teleworking

How to Cite

Suknarowska-Drzewiecka, E. (2020). Polish Employment Law in the Face of Digitization and New Technologies. Contemporary Central & East European Law, (1 (133), 118–131. https://doi.org/10.37232/cceel.2019.10

Abstract

The digital revolution, also called the fourth industrial revolution, constitutes another era of change, caused by the development of computerisation and modern technologies. It is characterised by rapid technological progress, widespread digitisation and an impact on all areas of life, including the provision of work. The changes affecting this area are so significant that there are proposals to remodel the definition of the employment relationship in the Labour Code. New forms of employment, which do not fit the conventional definition of an employment relationship, are emerging and gaining importance. An example could be employment via digital platforms. At the same time, there are also employment forms that do fit that definition, but deviate from the conventional understanding of the terms and conditions for performing work, which have undergone modification due to the use of new technologies. Teleworking, or working outside the employer’s premises, are examples of that. Employers get further opportunities to organise and control work, which often raises concerns due to the employee’s right to privacy, the protection of personal rights and personal data.

https://doi.org/10.37232/cceel.2019.10
PDF

References

Bednarowicz B, ‘Uberyzacja zatrudnienia – praca w gospodarce współdziałania w świetle prawa UE’ [Uberisation of Employment – Work in the Collaborative Economy in Light of EU Law] (2018) MPP 2.

Blanpain R, ‘The World of Work and Industrial Relations in Developed Market Economies of the XXIst Century: The Age of Creative Portfolio Worker’ in R Blanpain (ed), Non-Standard Work and Industrial Relations (Kluwer Law International 1999).

Blanpain R, ‘The World of Work in the XXI Century: From Globalization to Flexicurity’ in F Hendrickx (ed), Flexicurity and the Lisbon Agenda: A Cross-Disciplinary Reflection (Intersentia 2008).

Boruta I, ‘Transformacja prawa pracy i przyszłość prawa pracy w Europie (synteza raportu Supiot)’ [Transformation of Labour Law and the Future of Labor Law in Europe (Synthesis of the Supiot Report)] (2003) PiZP 9.

Chobot A, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji [New Forms of Employment. Directions of Development and Amending of Regulations] (Wydawnictwa Prawnicze PWN 1997).

Dąbrowska O, ‘Kryteria dopuszczalności stosowania monitoringu w miejscu pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy w świetle reformy ochrony danych osobowych’ [Acceptance Criteria for the Use of Monitoring in the Workplace and Related Obligations of the Employer in the Light of the Reform of Personal Data Protection] (2019) PME 1, 12–19.

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time [2013] OJ L 299, 9–19.

Frąckowiak M, Świeboda T, ‘Ochrona danych osobowych pracownika w perspektywie RODO i przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego stosowanego przez pracodawcę’ [Protection of Personal Data in the Context of GDPR and Regulations in Regard to Video Surveillance Used by Employer] (2018) MPP 7.

Gersdorf M, ‘Zatrudnianie pracowników w formie telepracy’ [Teleworking Employment] (2008) PiZS 5.

Ghose AK, ‘Trade Liberalization, Employment and Global Inequality’ (2000) Int’l Lab Rev 139(3).

Gorbunow M, ‘Interes państwa a wykonywanie obowiązków pracodawcy związanych z wprowadzeniem monitoringu na gruncie Kodeksu pracy’ [State Interest and Performing Duties by the Employer in Regard to Implementation of Video Surveillance Based on Labor Code] (2020) MPP 2.

Gorbunow M, ‘Monitoring w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z 10.5.2018 r.’ [Video Surveillance in the Light of Amendment of Labor Code of 10.05.2018] (2019) MPP 10.

Goroszkiewicz M, ‘Etapy wdrażania telepracy’ [Stages of Implementing Teleworking] (2008) MPP 1.

Jefimow-Czerwonka A, ‘Zadaniowy czas pracy pracowników mobilnych’ [Task Time of Mobile Employees] (2018) MPP 2.

Judgment of PSC I PKN 627/00 [2001] (2003) OSNAPiUS 17, 413.

Kowalska K, ‘Monitoring wizyjny w zakładzie pracy w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)’ [Workplace Video Monitoring in the Context of the GDPR] (2019) MP 6, 316–324.

Kozak M, ‘Zatrudnienie w gig economy na podstawie Ubera’ [Employment in the Gig Economy Based on Uber] (2019) MPP 6.

Kuba M, ‘Monitoring poczty elektronicznej pracownika – refleksje na tle nowych regulacji prawnych’ [Employee Email Monitoring – Reflections on the New Regulations] (2019) PiZS 11, 29–35.

Nowak P, Sprawdzanie kandydatów do pracy pod kątem zawartości ich profili na portalach społecznościowych – analiza w świetle RODO i Kodeksu pracy [Verification of Candidates for Work Regarding Content in Their Profiles in Social Media – Analysis in the Light of GDPR and the Labour Code] (2018) MPP 8, 15–19.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy [Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm on 16 May 2019 on the announcement of the uniform text of the Act - the Labor Code] [2019] JoL item 1040.

Orłowski G, ‘Nielegalny legalny monitoring’ [Illegal Legal Monitoring] (2018) MPP 7.

Prasołek Ł, ‘Podróże służbowe pracowników mobilnych’ [Mobile Employees’ Business Travel] (2010) MPP 7.

Prusinowski P, ‘Dodatkowe aspekty związane z zatrudnianiem pracowników mobilnych’ [Additional Aspects Related to the Employment of Mobile Employees] (2011) MPP 10.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) [2016] OJ L 119, 1–88.

Suknarowska-Drzewiecka E, ‘Warunki świadczenia pracy w systemie telepracy’ [Conditions of Supplying Services in Teleworking] (2019) MPP 3.

Surdykowska B, ‘Prawo «do odłączenia» – coraz większe wyzwanie we współczesnym świecie pracy’ [The Right to «Disconnect» – a Growing Challenge in the Modern World of Labour] (2019) MPP 12.

Syska K, ‘Obowiązki pracodawcy związane z monitoringiem pracowników na gruncie RODO i znowelizowanego Kodeksu pracy’ [Obligations of the Employer Related to Employee Monitoring under the GDPR and the Amended Labour Code] (2018) MP 22, 25–32.

Ślęzak-Gąsiorowska A, ‘Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – perspektywa polska’ [Directive regarding work-life balance of parents and caretakers – Polish perspective] (2019) MPP 7, 13–17.

Świątkowski A, ‘Elektroniczne platformy zatrudnienia’ [Electronic Employment Platforms] (2019) MPP 7.

Świątkowski A, ‘Telepraca – specyfika zatrudnienia na odległość’ [Teleworking – Specificity of Distance Employment] (2006) MPP 7.

Wratny J, ‘Elastyczne formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy’ [Flexible Forms of Employment in the Perspective of Polish Labour Law] in C Sadowska-Snarska (ed), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia [Flexible Forms of Employment. Opportunities and Risks] (Wydawnictwo WSE 2008).

Wratny J, Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy [Atypical Forms of Employment in the Perspective od Polish Labour Law] in K Frieske (ed), Deregulacja polskiego rynku pracy [Deregulation of the Polish Labour Market] (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2003).

The author transfers the copyright to the article to the Publisher, which publishes the scientific journal in the Open Access model (licensed under Creative Commons CC 4.0_BY).