Representation in the Polish legal system

Make a Submission

PDF

Keywords

Polish legal system
commercial law
National Court Register

How to Cite

Mazan, A. (2020). Representation in the Polish legal system. Contemporary Central & East European Law, (1 (133), 104–117. https://doi.org/10.37232/cceel.2019.09
https://doi.org/10.37232/cceel.2019.09
PDF

References

COIG, Spis polskich firm [List of Polish companies], <http://www.coig.com.pl/spis-polskich-firm_katalog_polskich_firm.php> accessed 31 Jan 2019.

Dmowski S, Rudnicki S, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 1. Cześć ogólna [Commentary on the Civil Code. 1st Volumin. General part] (LexisNexis 2007).

Dziurzyński T, Fenichel Z, Honzatko M, Kodeks handlowy. Komentarz, vol. 1, [Commentary on the Commercial Code] (Ksiegarnia Powszechna 1936).

Fabian J, Pełnomocnitwo [Power of attorney] (PWN 1963).

Judgment of PSC I CKN 323/99 [2001] (2002) OSNC 7-8, item 94.

Judgment of PSC I CSK 406/06 [2007] LEX 274237.

Judgment of PSC IC 458/37 [1938] (1939) OSN 1, item 33.

Judgment of PSC II C 354/35 [1935] (1935) OSN 11, item 453.

Judgment of PSC II CKN 362/97 [1997] (1998) OSNC 2, item 33.

Judgment of PSC II CKN 60/98 [1998] (1999) OSNC 1999 7-8, item 126.

Judgment of PSC II CKN 866/97 [1998] (1999) OSNC 3, item 66.

Judgment of PSC III CZP 68/06 [2006] (2007) ONSC 6, item 82.

Judgment of PSC III CZP 8/90 [1990] (1990) OSN 10-11, item 124.

Judgment of PSC IV CR 368/76 [1976] (1977) OSNC 9, item 167.

Judgment of PSC V CSK 48/08 [2008] LEX 424395.

Judgment of the Court of Appeal in Katowice I ACr 323/92 [1992] (1993) OSA 7, item 47.

Judgment of the Court of Appeal in Poznań I ACa 235/08 [2008] LEX 466417.

Judgment of the Court of Appeal in Warsaw VI ACa 143/03 [2004] LEX <https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/vi-aca-143-03-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-warszawie-520250452> accessed 31 Jan 2019.

Kappes A. (ed), Prawo spółek (Zakamycze 1997).

Klein A, ‘Charakter prawny organów osoby prawnej’ [Legal nature of the organs of a legal person] in J Błeszyński, J Rajski (eds) Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego [Publications about civil law. Book in honor of Witold Czachórski] (PWN 1985).

Longchamps de Barier R, Studia nad istotą osoby prawniczej [Studies on the essence of a legal person] (Drukarnia Jakubowskiego i Sp. 1911).

Machalski S, ‘Stanowisko prokurenta według k.p.c. z uwzględnieniem prawa upadłościowego’ [Commercial proxy’s position under the Code of Civil Procedure including bankruptcy law] (1936) PPH 2.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowy Rejstr Sądowy [the National Court Register], <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwanie> accessed 31 Jan 2019.

Muller-Freienfels W, Die Vertretung beim Rechtsgeselschaft [Representation in the legal society] (Mohr 1955).

Pazdan M, ‘Dobra i zła wiara osoby prawnej’ [Good and bad faith of a legal person] in A Szpunar et al. (eds.) Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrakowskiej [Studies on private law. Book in honor of Professor Biruta Lewaszkiewicz-Petrakowska] (WUŁ 1997) 195.

Pyziak-Szafnicka M (ed), Kodeks cywilny. Komentarz, Część ogólna [Civil Code. Commentary General part] (Wolters Kluwer Polska 2009).

Radwański Z (ed), Prawo cywilne – część ogólna [Civil law - general part 2] (C.H. Beck 2008).

Rakower A, ‘Objaśnienie prawa wekslowego’ [Explanation of the bill of exchange law] (1939) MPHiW 4.

Resolution of PSC III CZP 34/14 [2015] (2015) OSNC 7-8, item 80.

Resolution of PSC III CZP 8/02 [2002] (2002) OSNC 2002 11, item 133.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy [Ordinance of the President of the Republic of Poland of 27 June 1934 – Commercial Code] [1934] JoL 57, item 502.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań [Ordinance of the President of the Republic of Poland of 27 October 1933. – Code of obligations] [1933] JoL No. 82, 598.

Sołtysiński S, Kodeks handlowy. Komentarz [Commercial Code. Commentary] vol. 1 (C.H. Beck 1997).

Szpunar A, Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego [Commentary on the bill of exchange law and check law] (Wydawnictwo Prawnicze 1994).

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [Act of 23 April 1964 Civil Code] [1964] JoL No. 16, item 93

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Act of 14 February 2003 on the amendment to the Act – the Civil Code and some other acts] [2003] JoL 49, 408.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code] [2000] JoL 94, 1037.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Act of 2 July 2004 on freedom of economic activity] [2004] JoL 173, 1807.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Act of 20 August 1997 on the National Court Register] [1997] JoL 121, 769.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe [Act of 28 April 1936 – Bills of Exchange Law] [1936] JoL 37, 282.

Wolter A, Prawo Cywilne. Zarys części ogólnej [Civil law. Outline of the general part] (PWN 1986).

The author transfers the copyright to the article to the Publisher, which publishes the scientific journal in the Open Access model (licensed under Creative Commons CC 4.0_BY).