Uchwała nr 03/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 września 2021 r. [1]

2021-09-24

[1] Niniejsza Uchwała została przyjęta na podstawie § 3 ust. 1 oraz ust. 6 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji i Nauki naboru wniosków od redakcji czasopism naukowych w celu opracowania nowego wykazu czasopism naukowych, Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przypomina o konieczności przestrzegania obowiązujących w tej kwestii procedur uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 349). Naruszenia prawa w procesie opracowywania omawianego wykazu będą miały negatywny wpływ na jakość i wiarygodność procesu ewaluacji jednostek naukowych, który został zaplanowany na 2022 r., i mogą stanowić podstawę sądowego kwestionowania decyzji, które zapadną w wyniku tego procesu.

W kontekście zapowiadanego wykazu Komitet Nauk Prawnych PAN zwraca uwagę na trudności w tworzeniu wykazu prawniczych czasopism naukowych i to nie tylko polskich, ale również zagranicznych. Bazy Web of Science oraz Scopus mają tak znikomą zawartość polskich i europejskich czasopism z zakresu nauk prawnych, że nie powinny być wyłączną i samodzielną podstawą utworzenia rzetelnego rankingu tych czasopism. Jednocześnie Komitet Nauk Prawnych PAN stanowczo podkreśla, że najbardziej rzetelnym, miarodajnym i bezstronnym kryterium przy tworzeniu rankingu czasopism naukowych jest stosunek publikowanych artykułów do liczby ich cytowań. Dlatego Komitet rekomenduje, by w odniesieniu do czasopism prawniczych pomocniczo stosować dane o cytowaniach dostępne w innych źródłach, w tym – w bazie Google Scholar.

Komitet Nauk Prawnych PAN postuluje, by w wykazie przygotowywanym przez Ministra Edukacji i Nauki czasopisma o niższym ilorazie cytowań i opublikowanych artykułów nie otrzymywały więcej punktów niż czasopisma o wyższym ilorazie. W załączeniu do niniejszej uchwały znajduje się przykładowa lista kilkudziesięciu polskich czasopism prawniczych wraz z danymi o liczbie opublikowanych w nich artykułów oraz liczbie cytowań.

Załącznik