Remarks on Zasada efektywności w prawie międzynarodowym [Principle of effectiveness in international law] by Janusz Symonides: On the Anniversary of the Conclusion of the Polish-German Treaties of 1950, 1970 and 1990

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

border treaty
effectiveness
Germany
international law
Poland
Symonides

Jak cytować

Czapliński, W. (2021). Remarks on Zasada efektywności w prawie międzynarodowym [Principle of effectiveness in international law] by Janusz Symonides: On the Anniversary of the Conclusion of the Polish-German Treaties of 1950, 1970 and 1990. Polish Yearbook of International Law, 40, 23–38. https://doi.org/10.24425/pyil.2021.138427

Abstrakt

The present article combines some reflections on the late Prof. Janusz Symonides’ most interesting book on the concept and role of effectiveness in international law (Zasada efektywności w prawie międzynarodowym, UMK, Toruń: 1967), with reflection over the anniversaries of the most important Polish-German treaties which not only constituted the basis for bilateral relations between Poland and Germany, but were also of importance for East-West relations. The analysis that follows deals mostly with the significance of effectiveness in the context of boundaries and their recognition, as well as with nationality. The article shows that most of the concepts and ideas of Prof. Symonides still remain actual today.

https://doi.org/10.24425/pyil.2021.138427
PDF (English)

Bibliografia

Advisory Opinion of Permanent Court of International Justice, Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco (French Zone) on 8 November 1921, 1923.

Amendments added by Kriegsfolgenbereinigungsgesetz, Bundesgesetzblatt, Teil I, 1992.

Barcz J., Dwadzieścia lat stosunków między Polską a zjednoczonymi Niemcami. Budowanie podstaw prawnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Case 2 BvR 1613/91, NJW 1992, https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BVerfG&Datum=16.12.1991&Aktenzeichen=2%20BvR%201542/90.

Corten O., Déclarations unilatèrales d’indépendence et reconnaissances prématurées: du Kosovo à l’Ossétie du sud et à l’Abkhazie, „Revue generale de droit international public” 2008, t. 112, nr 4, s. 721-759.

Czapliński W., International Legal Aspects of Relations between the GDR and the EEC – A Polish View, „Common Market Law Review” 1968, t. 22, s. 69-85.

Czapliński W., Łukańko B. (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Czapliński W., Obywatelstwo w procesie normalizacji stosunków RFN-PRL i RFN-NRD, Wydawnictwo Instytut Zachodni, Poznań 1990.

Decision of European Court of Human Rights, Preussische Treuhand GmbH & CO. Kg A. A. v. Poland (App. no. 47550/06), 7 October 2008.

Declaration of Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Former Soviet Union, adopted at an Extraordinary EPC Ministerial Meeting at Brussels on 16 December 1991.

Declaration Regarding the Defeat of Germany and the Assumption of Supreme Authority by Allied Powers, 5 June 1945.

Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the Succession of States (with commentaries), 3 April 1999, Supplement No. 10 (A/54/10).

Dynia E., Uznanie państwa w prawie międzynarodowym, WUR, Rzeszów 2017.

Gelberg L., Normalizacja stosunków PRL-RFN. Problemy polityczno-prawne, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1978.

Góralski W.M. (red.), Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Grabitz E., von Bogdandy A., Die Europäischen Gemeinschaften und die Einheit Deutschlands– die rechtliche Dimension, „Integration” 1991 t. 14, nr 2, s. 47-64.

ILA Committee on Recognition/Non-recognition in International Law, Report of the Seventy-Eight Conference Sydney 19-24 August 2018: Forth (Final) Report, https://bit.ly/3qoXRzz.

Island of Palmas Case (The Netherlands v. USA), Award, 4 April 1928, RIAA II 829, https://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/829-871.pdf.

Janicki L., Republika Federalna Niemiec wobec terytorialno-politycznych następstw klęski i upadku Rzeszy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 (1st ed.), 1986 (2nd ed.).

Jasińska A., Problemy międzynarodowoprawne w sprawie Preussische Treuhand v Poland przed ETPCz, [w:] W. Czapliński, B. Łukańko (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Klafkowski A., Umowa poczdamska z dnia 2.VIII.1945, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1960 (1st ed.), 1986 (2nd ed.).

Kranz J., Polsko-niemieckie kontrowersje prawne – próba syntezy [w:] W.M. Góralski (red.), Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, p. 477-520.

Lachs M., The Polish-German Frontier. Law –Life and Logic of History, PWN, Warszawa 1964.

Nationality Act (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG) of 22 July 1913 (Reichsgesetzblatt I, p. 583 Bundesgesetzblatt III 102-1) as last amended by Art. 1 of the Second Act Amending the Nationality Act of 13 November 2014.

Report of International Court of Justice, Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase Judgment, 6 Avril 1955.

Report of International Court of Justice, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgement, 15 June 1962.

Skubiszewski K., Zachodnia granica Polski w świetle traktatów, Wydawnictwo Instytut Zachodni, Poznań 1975.

Symonides J., Zasada efektywności w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo UMK, Toruń 1967.

Treaty establishing the European Economic Community. Protocol on German Internal Trade and connected Problems, 25 March 1957, 11957E/PRO/ALL, https://bit.ly/3x5hC1C.

Wiewióra B., Uznanie nabytków terytorialnych w prawie międzynarodowym, Wydawnicwo Instytut Zachodni, Poznań 1961.

Zaręba S., Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2020.