Sitarz, Olga. 2022. „Protection of Christian Values – Penal Populism or a Rational Decision on Criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – Populizm Penalny Czy Racjonalna Decyzja Kryminalizacyjna?”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1 (lipiec):39-76. https://doi.org/10.7420/AK2021.20.