(1)
Sitarz, O. Protection of Christian Values – Penal Populism or a Rational Decision on Criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – Populizm Penalny Czy Racjonalna Decyzja Kryminalizacyjna?. AK 2022, 39-76.