No. XII (1985)
Articles

Problems of ”social parasitism”: legal aspects

Barbara Szamota
Institute of State and Law of the Polish Academy of Sciences

Published 1985-10-16

Keywords

 • problems,
 • social parasitism,
 • legal aspects,
 • penalty

How to Cite

Szamota, B. (1985). Problems of ”social parasitism”: legal aspects. Archives of Criminology, (XII), 101–112. https://doi.org/10.7420/AK1985I

References

 1. Argumenty z legislacyjnego tygla, „Gazeta Prawnicza” 1982, t. 440, nr 14.
 2. Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. 1981 Nr 29 poz. 154.
 3. Konwencja nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, Dz.U. 1959 Nr 39 poz. 240.
 4. Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r., Dz.U. 1959 Nr 20 poz. 122.
 5. Kozłowski M., Czy można karać pracą, „Tygodnik Powszechny” z 12 września 1982, nr 37.
 6. Opinia Instytutu Państwa i Prawa PAN o projekcie ustawy „o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy” (nie publikowana).
 7. Podemski S., Czternaście lat wątpliwości, „Polityka” 5 czerwca 1982, nr 16 (1309).
 8. Projekt ustawy z 1971 r. w sprawie zapobiegania i zwalczania pasożytnictwa społecznego, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” z 16 marca 1971, nr 3.
 9. Rejman G., Mam wątpliwości, „Rzeczywistość” 19 września 1982, nr 18 (48).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia ewidencji osób nie pracujących i nie pobierających nauki w szkole, Dz.U. 1982 Nr 45, poz. 304.
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonywania robót na cele publiczne przez osoby wpisane do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy, Dz.U. 1983 Nr 17, poz. 81.
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy, Dz.U. 1982 Nr 45, poz.305.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lutego 1983r. w sprawie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących roboty na cele publiczne, Dz.U. 1983 Nr 13, poz. 64.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. 1981 Nr 32 poz. 187.
 15. Rymuszko M., Chłodnym okiem, „Prawo i Życie” z 17 lipca 1982, nr 20(915).
 16. Rzeczypospolita z 19 maja 1982 r., nr 107.
 17. Skupiński J., Przeciw ustawie o pasożytnictwie, ,,Polityka" z 26 czerwca 1982, nr 19(1312).
 18. Sprawozdanie stenograficzne z 27 posiedzenia Sejmu PRL z dnia 26 października 1982 r., Sejm PRL, Kadencja VIII - Sesja V, Warszawa 1982.
 19. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. 1969 Nr 13 poz. 94.
 20. Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1983 Nr 39 poz. 176.
 21. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy, Dz.U. 1982 Nr 34, poz.229.
 22. Wasilkowski J., Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Sejmu w kwestii projektu kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1969, nr 4-5.
 23. Większe konsekwencje w zwalczaniu zjawiska uchylania się od pracy (PAP), „Głos Wybrzeża” z 10 sierpnia 1983, nr 187 (10586).