Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

sytuacja
dzieci
młodzież
Polska
środowisko
edukacja
situation
children
young people
Poland
environment
education

Jak cytować

Ostrihanska, Z., & Wójcik, D. (1985). Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce. Archiwum Kryminologii, (XII), 69–78. https://doi.org/10.7420/AK1985F
https://doi.org/10.7420/AK1985F
PDF

Bibliografia

Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1981.

Falewicz J.K., Jasiński J., Rażniewski A., Elementy problemu patologii społecznej, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”, Warszawa 1975.

Falewicz J.K., Walka o trzeźwość narodu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.

Graniewska D., Jedyne żywicielki rodzin problemem całego społeczeństwa, „Praca i Zabezpieczenie Spoleczne" 1977, nr 4.

Jasiński J., Rozmiary i dynamika przestępczości w Polsce [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1978.

Komorowska J. (red.), Przemiany rodziny polskiej, Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa 1975.

Malanowski J., Polscy robotnicy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.

Malec J., Nielegalna produkcja napojów alkoholowych w opinii wyższego personelu lecznictwa odwykowego, maszynopis powielony Ośrodka Badań Naukowych przy Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym, 1982.

Malewska H., Muszyński H., Children's attitudes to theft, „The Polish Sociological Bulletin” 1964, nr 1.

Ostrihanska Z., Wójcik D., Alkoholizowanie się uczniów szkół podstawowych a objawy ich nieprzystosowania społecznego, „Problemy Alkoholizmu” 1978, nr 11.

Piotrowski J., Aktywność zawodowa kobiet zamężnych i wynikające z niej potrzeby rodziny, SGPiS, Warszawa 1969.

Raport Instytutu Psychoneurologicznego, Uzależnienia lekowe w Polsce, 1981.

Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973.

„Rocznik Statystyczny 1983”, GUS, Warszawa 1983.

„Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1981/82”, GUS, Warszawa 1982.

Rutkiewicz J., Święcicki A., Problemy pomocy społecznej dla dzieci z rodzin alkoholików, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1970.

Rzepliński A., Ilościowe aspekty (struktura i dynamika) patologii społecznej wśród młodzieży [w:] A. Krukowski, L. Pytka, A. Rzepliński, Ekspertyza zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Warszawa 1983.

Serejski J., Cerańska-Goszczyńska H., Ignar-Golinowska B., Pułtorak M., Florek A., Profil zdrowotny uczniów roczników bilansowanych populucji szkolnej z wybranych obszarów kraju [w:] Instytut Badań Pedagogicznych, Synteza działu VIII A, Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, wersja skrócona, maszynopis powielony, Warszawa 1981.

Statystyka sądowa, cz.2, Sprawy rodzinne, Warszawa 1982.

Strzembosz A., Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979.

Szotowa W., Ocena stanu zdrowia dzieci i młodzieży, „Nowa Szkoła” 1981, nr 1.

Szotowa W., Powszechny bilans zdrowia dzieci i młodzieży w roku 1977, ,,Pediatria Polska'' 1979, nr 6.

Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.