No. XII (1985)
Articles

The situation of children and young people in Poland

Zofia Ostrihanska
Institute of State and Law of the Polish Academy of Sciences
Dobrochna Wójcik
Institute of State and Law of the Polish Academy of Sciences

Published 1985-05-20

Keywords

 • situation,
 • children,
 • young people,
 • Poland,
 • environment,
 • education

How to Cite

Ostrihanska, Z., & Wójcik, D. (1985). The situation of children and young people in Poland. Archives of Criminology, (XII), 69–78. https://doi.org/10.7420/AK1985F

References

 1. Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1981.
 2. Falewicz J.K., Jasiński J., Rażniewski A., Elementy problemu patologii społecznej, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”, Warszawa 1975.
 3. Falewicz J.K., Walka o trzeźwość narodu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.
 4. Graniewska D., Jedyne żywicielki rodzin problemem całego społeczeństwa, „Praca i Zabezpieczenie Spoleczne" 1977, nr 4.
 5. Jasiński J., Rozmiary i dynamika przestępczości w Polsce [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1978.
 6. Komorowska J. (red.), Przemiany rodziny polskiej, Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa 1975.
 7. Malanowski J., Polscy robotnicy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 8. Malec J., Nielegalna produkcja napojów alkoholowych w opinii wyższego personelu lecznictwa odwykowego, maszynopis powielony Ośrodka Badań Naukowych przy Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym, 1982.
 9. Malewska H., Muszyński H., Children's attitudes to theft, „The Polish Sociological Bulletin” 1964, nr 1.
 10. Ostrihanska Z., Wójcik D., Alkoholizowanie się uczniów szkół podstawowych a objawy ich nieprzystosowania społecznego, „Problemy Alkoholizmu” 1978, nr 11.
 11. Piotrowski J., Aktywność zawodowa kobiet zamężnych i wynikające z niej potrzeby rodziny, SGPiS, Warszawa 1969.
 12. Raport Instytutu Psychoneurologicznego, Uzależnienia lekowe w Polsce, 1981.
 13. Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973.
 14. „Rocznik Statystyczny 1983”, GUS, Warszawa 1983.
 15. „Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1981/82”, GUS, Warszawa 1982.
 16. Rutkiewicz J., Święcicki A., Problemy pomocy społecznej dla dzieci z rodzin alkoholików, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1970.
 17. Rzepliński A., Ilościowe aspekty (struktura i dynamika) patologii społecznej wśród młodzieży [w:] A. Krukowski, L. Pytka, A. Rzepliński, Ekspertyza zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Warszawa 1983.
 18. Serejski J., Cerańska-Goszczyńska H., Ignar-Golinowska B., Pułtorak M., Florek A., Profil zdrowotny uczniów roczników bilansowanych populucji szkolnej z wybranych obszarów kraju [w:] Instytut Badań Pedagogicznych, Synteza działu VIII A, Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, wersja skrócona, maszynopis powielony, Warszawa 1981.
 19. Statystyka sądowa, cz.2, Sprawy rodzinne, Warszawa 1982.
 20. Strzembosz A., Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979.
 21. Szotowa W., Ocena stanu zdrowia dzieci i młodzieży, „Nowa Szkoła” 1981, nr 1.
 22. Szotowa W., Powszechny bilans zdrowia dzieci i młodzieży w roku 1977, ,,Pediatria Polska'' 1979, nr 6.
 23. Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.