No. XII (1985)
Articles

The law as one of the crime-inducing factors

Monika Płatek
University of Warsaw

Published 1985-02-13

Keywords

 • law,
 • increase in crime,
 • penal law,
 • recidivism,
 • crime-inducing

How to Cite

Płatek, M. (1985). The law as one of the crime-inducing factors. Archives of Criminology, (XII), 37–45. https://doi.org/10.7420/AK1985C

References

 1. Bednarzak J., Społeczne oddziaływanie kary, „Nowe Prawo” 1976, nr 4.
 2. Czubiński L., Aktualne zagadnienia przestępczości w Polsce [w:] B. Hołyst (red.), Some Problems of Crime Prevention in Poland, Polish Scientific Publishers, Warsaw 1976.
 3. Czubiński L., Bilans i nowe zadania, „Problemy Praworządności” 1975, nr 11-12.
 4. Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 5. Fleming M., Of Crimes and Rights. The Penal Code Viewed as a Bill of Rights, New York 1978.
 6. Fuller L., The Morality of Law, Fawcett, New York 1964.
 7. Hansen E., Przestępstwa więźniów w okresie izolacji penitencjarnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 8. Hołyst B., Profilaktyczne funkcje ustawodawstwa polskiego [w:] B. Hołyst (red.), Some Problems of Crime Prevention in Poland, Polish Scientific Publishers, Warsaw 1976.
 9. Jasiński J., Rozmiary i dynamika przestępczości. Charakterystyka przestępczości ujawnionej [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1978.
 10. Krukowski A., Prawo a system zapobiegania przestępczości [w:] B. Hołyst (red.), Zapobieganie przestępczości, Zapobieganie przestępczości, Warszawa 1979.
 11. Lernell L., Zarys kryminologii ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 12. Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1935.
 13. Michałowski R.J., Perspective and Paradigm. Structuring Criminological Thought [w:] R.F. Maier (ed.), Theory in Criminology. Contemporary views, Sage, London 1977.
 14. Ostrihanska Z., Wóicik D., Szamota B., Młodociani sprawcy przestępstw o charakterze chuligańskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1982.
 15. Pawela S., Ośrodek przystosowania społecznego formą resocjalizacji skazanych, „Nowe Prawo” 1970, nr 2.
 16. Pawela S., Społeczne i kryminalne racje stosowania nadzoru ochronnego, „Nowe Prawo” 1975, nr 2.
 17. Pelfrey W.V., The evolution of criminology, Anderson, Ohio 1981.
 18. Quinney R., Class, state and crime, David McKay Company Inc., New York 1977.
 19. Quinney R., The ideology of Law. Notes for radical alternative to legal opression [w:] J.W. Harris (ed.), Law and legal science, Clarendon Press, Oxford 1979.
 20. Schwedinger H., Schwedinger J., Social Class and the Definition of Crime, „Crime and Social Justice” 1977, nr 4.
 21. Szelhaus S., Kwestia skuteczności i długoterminowych kar pozbawienia wolności, „Państwo i Prawo” 1968, nr 11.
 22. Szymanowski T., Powrotność do przestępstwa po wykonaniu kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976.
 23. Tappan P.W., Contemporary correction, McGraw-Hill, New York 1951.
 24. Turk A.T., Class conflict in criminalization, „Sociological Focus" 1977, nr 10.
 25. Turk A.T., Criminality and Legal Order, Rand McNally, Chicago 1969.
 26. Tylor I., Walton P., Young J., The New Criminology, Routledge and Kegan Paul, London 1973.
 27. Ustawa z 26.X.1982 r., o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy, „Diariusz Sejmowy” 1982, nr 27.
 28. Wytyczne co do orzekania grzywny z 20.IV.1978 r., „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 1978, nr 4-5, poz. 41.
 29. Wytyczne w sprawach o przestępstwa, niegospodarności, marnotrawstwa oraz spowodowania niedoboru w mieniu społecznym z 27.II.1976 r., „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 1976, nr 4-5, poz. 52.
 30. Wytyczne w zakresie prawidłowego orzekania kar za przestępstwa zagarnięcia mienia społecznego znacznej wartości z 26.IX.1975 r., „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 1975, nr 10-11, poz. 134.