Ticket scalping w sporcie – współczesne zagrożenia oraz zasadność i perspektywy reakcji karnej

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

handel biletami
impreza sportowa
internet
przestępczość zorganizowana
reakcja karna
tickets trade
sport event
Internet
organized crime
criminal response

Jak cytować

Leciak, M. (2019). Ticket scalping w sporcie – współczesne zagrożenia oraz zasadność i perspektywy reakcji karnej. Archiwum Kryminologii, (XLI/1), 439–463. https://doi.org/10.7420/AK2019J

Abstrakt

Termin ticket scalping oznacza zachowanie sprawcy, który kupuje bilety w celu odsprzedaży z zyskiem. W krajowym środowisku prawniczym nie dostrzega się potrzeby dyskusji na temat tego zjawiska. Polski ustawodawca traktuje związane z nim zachowania wyłącznie jako wykroczenia. Tymczasem rośnie liczba ustawodawstw krajowych, w których problem handlu biletami objęty jest szczególnymi przepisami karnymi (np. Wielka Brytania, USA). Dostrzega się zarazem potrzebę ścisłej współpracy na polu międzynarodowym.

https://doi.org/10.7420/AK2019J
PDF

Bibliografia

Act No. 458 of 23 May 2007 – the Resale of Tickets for Cultural and Sporting Events Act.

Australian Rugby Union Ltd. v. Hospitality Group Ptv Ltd., 2000, FCA 823.

Bafia J., Egierska D., Śmietanka I., Kodeks wykroczeń. Komentarz [Code of Offences. A Commentary], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1980.

Bell J., Ticket scalping. Same old problem with a brand new twist, „Loyola Consumer Law Review” 2006 , t. 18, nr 4, s. 435–457.

Better Online Ticket Sales Act of 2016, Pub.L. 114–274, S.3183.

Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz [Code of Offences. A Commentary], C.H. Beck, Warszawa 2016.

Bojarski T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz [Code of Offences. A Commentary], Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Borbely T., Sport financing in Croatia, „Applied Studies in Agribusiness and Commerce” 2015, t. 9, nr 1–2, s. 31–34.

Buying concert tickets in Hong Kong. An exercise fraught with competition and danger, South China Morning Post, 29.09.2018, https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/2161917/buying-concert-tickets-hong-kong-exercise-fraught [dostęp: 20.12.2018].

Cashin R., Dublin has „a very serious organised crime gang” in ticket touting industry, claims expert, Joe, https://www.joe.ie/music/expert-touting-crime-gang-596025 [dostęp: 20.12.2018].

Code pénal, 22.07.1992, FRA-1992-L-62828.

Consumers and the ticket market. Ticket onselling in the Australian market. Final Report 2010.

Daniluk P. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz [Code of Offences. A Commentary], C.H. Beck, Warszawa 2017.

Decree-Law No. 28/84 of 20 January.

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji wojennej [Decree of the Polish Committee of National Liberation dated 25 October 1944 on combating war speculation], Dz. U. z 1944 r. Nr 9, poz. 49 ze zm.

Diamond T.A., Ticket scalping. A new look at an old problem, „University of Miami Law Review” 1982, t. 37, nr 1, s. 71–92.

Digital Economy Act, 27.04.2017, Bill 45, 56/2, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents [dostęp: 20.12.2018].

Epstein A., Sports law, South Western Cengage Learning, Mason 2013.

Europol, EU serious and organised crime threat assessment (SOCTA 2013), https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta-2013 [dostęp: 31.01.2019]

Ferfecki W., Czy odsprzedaż biletów stanie się legalna? [Will the resale of tickets be legalised?], Rzeczpospolita, 20.02.2019, https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/307279884-Czy-odsprzedaz-biletow-stanie-sie-legalna.html [dostęp: 20.12.2018].

Fifa file criminal complaint against Viagogo over World Cup ticket resales, Independent, 5.06.2018, https://www.independent.co.uk/sport/football/world-cup/world-cup-2018-tickets-viagogo-sale-resale-fifa-official-statement-criminal-complaint-a8383871.html [dostęp: 15.07.2018].

Financial Fraud. Avoiding Ticket Scams, MetLife, 8.06.2016, https://www.metlife.com/blog/security/avoiding-ticket-scams/ [dostęp: 20.12.2018].

Freeman R.E., Gati D., Internet ticket scalping. If you can’t beat ‘em, join ‘em, „Entertainment and Sports Lawyer” 2003, t. 21, nr 3, s. 6.

General Police Regulations for Recreational Activities and Spectacles, Royal Decree 2816/1982 of 27 of August.

Gold v. DiCarlo, 235 F. Supp. 817, 820, S.D.N.Y. 1964.

Greenfield S., Osborn G., Roberts S., Contradictions within the criminalisation of ticket touting. What should be the role of the law?, „Web Journal of Current Legal Issues” 2008, t. 3, http://ssrn.com/abstract=1334624

Grzegorczyk T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz [Code of Offences. A Commentary], Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Gurovits A. (red.), Sports Law Review, Law Business Research, London 2016.

Halberg C., The secondary market for tickets. A look at ticket scalping through an economic, property law, and constitutional framework, „DePaul Journal of Sports Law” 2010, t. 6, nr 2, s. 173–194.

Hawaii Revenue Statute.

Indiana Code.

Israeli Penal Law 5737-1977.

Kirkman C.P., Who needs tickets? Examining problems in the growing online ticket resale industry, „Federal Communications Law Journal” 2009, t. 61, nr 3, s. 739–763.

Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej, nr 13-FZ z 30 grudnia 2001 r., po zm. z 5 lutego 2018 r. [Code of Administrative Offences of the Russian Federation, No. 13-FZ, dated 30 December 2001, amended 5 February 2018]

Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. [Convention on an Integrated Safety, Security, and Service Approach at Football Matches and Other Sports of the Council of Europe (CETS n° 218)], Dz. U. z 2017 r. poz. 2099.

Kulik M. [w:] P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz [Code of Offences. A Commentary], C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 851–855.

Leciak M. (red.), Prawo sportowe [Sports Law], C.H. Beck, Warszawa 2018.

Louisiana Revenue Statute.

Major Sporting Events Act, No. 30 of 2009.

Major Sports Facilities Act, No. 84 of 2001.

Marek A., Prawo karne [Criminal Law], Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Maryland Code.

Mozgawa M. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz [Code of Offences. A Commentary], Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

New Jersey Assoc.of Tickets Brokers v. Ticketron, 543 A.2d 997, 1003, NJ. Super. 1988.

North Carolina General Statute.

Orzeczenie BGH z 11.08.2008 r., I ZR 74/06 [BGH, 11.9.2008 – I ZR 74/06: Angebot von Eintrittskarten durch nicht autorisierte Händler – bundesligakarten.de (m. Anm. Frobenius)], NJW 2009, 1504.

Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym [Document Forgery in Polish Criminal Law], Zakamycze, Kraków 2004.

Rabe S., Ticket scalping. Free market mirage, „American Journal of Criminal Law” 1991, t. 19, nr 1, s. 57–70.

Regulamin Allegro. Załącznik nr 1 [Regulations of Allegro. Appendix 1], https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-1 [dostęp: 20.12.2018].

Rugby Football Union v. Viagogo Ltd., 2011, EWCA Civ 1585.

Sabat M., EURO 2012 w Polsce. Organizacja turnieju oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego [EURO 2012 in Poland. Organising the Tournament and Preventing Threats to Public Safety], Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Sandy M., Brazilian police call on Interpol to help investigate ‘ticket tout’ scandal, Independent.ie, 20.02.2019, https://www.independent.ie/sport/rio-2016-olympics/brazilian-police-call-on-interpol-to-help-investigate-ticket-tout-scandal-34968799.html [dostęp: 15.07.2018].

Segrave K., Ticket Scalping. An American History. 1850–2005, McFarland & Co., Jefferson, NC 2007.

Stuk D., Ticket scalping. Advocating for the event organiser, „Australian and New Zealand Sports Law Journal” 2011, t. 6, nr 1, s. 87–117.

„Ticket scalping. Note, Current comment and legal miscellany” 1890, April, iss. 4. 47 Sup. Ct. 426 (1927).

The Criminal Justice and Public Order Act, 3.11.1994.

The resell of tickets in the UE. Forbidden or allowed?, European Consumer Centre France, https://www.europe-consommateurs.eu/en/news-and-alerts/sports-and-events/the-resell-of-tickets-in-the-eu-forbidden-or-allowed/ [dostęp: 20.12.2018].

The Sale of Events Ticket Act (2013).

Ticket scalpers vanishing from train stations, China Daily, 3.02.2017, http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-02/03/content_28088457.htm [dostęp: 20.12.2018].

Ticket Transfer and Resale, FIFA, https://www.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/ticket-transfer-resale.html [dostęp: 20.12.2018].

Tishler J.D., Ticket scalping. An economic analysis and proposed solution, „Santa Clara Law Review” 1993, t. 33, nr 1, s. 91–134.

Tyson v. Bunton, 47 Sup. Ct. 426 (1927).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie W.K., sygn. akt. I KZP 26/2001 [The resolution of the Polish Supreme Court from 21 November 2001 in case W.K., I KZP 26/2001], OSNKW 2002, nr 1–2, poz. 4.

United States v. Mount, 966 F.2d 262 (7th Cir. 1992).

Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym [Act of 13 July 1957 on combating speculation and protecting the interests of buyers and agricultural producers in trade], Dz. U. z 1957 r. Nr 39, poz. 171 ze zm.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego [Act of 17 June 1966 on reclassifying certain minor crimes as offences under the jurisdiction of criminal-administrative case law], Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 149 ze zm.

Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym [Act of 2 June 1947 on combating high prices and excessive profits in trade], Dz. U. z 1947 r. Nr 43, poz. 218 ze zm.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń [Act of 20 May 1971 – Code of Offences], Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich [Act of 26 October 1982 on proceedings in juvenile cases], Dz. U. z 1982 r. Nr. 35, poz. 228, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [Act of 28 October 2002 on the liability of collective entities for acts prohibited under penalty], Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703.

Wagemans-Hallink K., Ticket Scalping. The Winners and the Losers. Does the Primary Market in Concert Tickets, Benefit from the Existence of an Legal Secondary Market?, Rotterdam 2017 [niepublikowana praca magisterska].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2019 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.