Przestępczość w Krakowie w latach 2016–2017. Analiza przestrzenna

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

kartowanie przestępczości
analiza przestrzenna przestępczości
analiza hot spot
system informacji geograficznej (GIS)
crime mapping
spatial analysis of crime
hot spot analysis
geographic information systems (GIS)

Jak cytować

Klakla, J. B., Radomska, E., Struzińska, K., & Szafrańska, M. (2019). Przestępczość w Krakowie w latach 2016–2017. Analiza przestrzenna. Archiwum Kryminologii, (XLI/1), 325–380. https://doi.org/10.7420/AK2019H

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie ogólnych tendencji w przestrzennym zróżnicowaniu przestępczości w Krakowie w latach 2016–2017. Zostały one zrekonstruowane na podstawie przeprowadzonej z wykorzystaniem cyfrowej mapy zagrożeń analizy rozmieszczenia przestrzennego badanych zdarzeń oraz analizy nagromadzenia hot spot. Przestrzenna charakterystyka przestępczości sporządzona została w odniesieniu do ogółu przestępstw oraz do wybranych kategorii przestępstw. Analizy uzupełniono o wpływ zmiennej czasu – uwzględniono kategorie: roku popełnienia przestępstwa, pory roku i pory dnia.

https://doi.org/10.7420/AK2019H
PDF

Bibliografia

Ackermani V.W., Murray T.A., Assessing spatial patterns of crime in Lima, Ohio, „Cities” 2004, t. 21, nr 5, s. 423–437.

Albino V., Berardi U., Dangelico R.M., Smart cities. Definitions, dimensions, performance, and initiatives, „Journal of Urban Technology” 2015, t. 22, nr 1, s. 1–23.

Andersen M.A., Crime measures and the spatial analysis of criminal activity, „British Journal of Criminology” 2006, t. 46, nr 2, s. 258–285.

ArcGIS Pro, Central Feature, http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/central-feature.htm.

ArcGIS Pro, Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse), http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/directional-distribution.htm.

ArcGIS Pro, Standard Distance, http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/standard-distance.htm.

Ashby D.I., Longley P.A., Geocomputation, geodemographics and resource allocation for local policing, „Transactions in GIS” 2005, t. 9, nr 1, s. 53–72.

Ashby D.I., Policing neighbourhoods. Exploring the geographies of crime, policing and performance assessment. This research was funded under ESRC CASE Award PTA-033-2002-00026, „Policing & Society” 2005, t. 15, nr 4, s. 413–447.

Bąk I., Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce [Spatial structure and typology of crime in Poland], „Econometrics” 2015, t. 4, nr 50, s. 43–61.

Biuletyn Informacji Publicznej – Miasto Kraków, Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg stanu na 06.01.2018) oraz powierzchnia dzielnic [Public Bulletin – the City of Krakow, The number of inhabitants in individual districts (as of 06/01/2018) and the size of the districts], https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=95278.

Bogacka E., Siniecka A., Graffiti jako przejaw aktywności kibiców w przestrzeni miejskiej. Przykład Poznania [Graffiti as a sign of football supporters activity in the urban area. The example of Poznań], „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2017, nr 37, s. 77–86.

Bogacka E., Struktura przestrzenna i czynniki przestępczości na obszarze nadgranicznym Polski z Niemcami [Spatial Structure and Factors of Crime in the Border Region between Poland and Germany], Wydawnictwo Bogucki, Poznań 2012.

Bogacka E., Zastosowanie teorii społecznej dezorganizacji do badania zróżnicowania przestrzennego przestępczości [Application of the Social Disorganization Theory to studies of the spatial diversity of crime], „Wiadomości Statystyczne” 2012, nr 1, s. 43–51.

Braga A., Papachristos A., Hureau D., Hot spots policing effects on crime, „Campbell Systematic Reviews” 2012, nr 8.

Brantingham P.L., Brantingham P.J., Criminality of place. Crime generators and crime attractors, „European Journal of Criminal Policy and Research” 1995, t. 3, nr 3, s. 5–26.

Bruinsma G.J.N., From countries to street segments. A brief history of 200 years of geographical criminology, „Jerusalem Review of Legal Studies” 2017, t. 15, nr 1, s. 27–43.

Butorac K., Marinović J., Geography of crime and Geographic Information Systems, „Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation” 2017, t. 2, nr 4, s. 002.

Cahill M.E., Mulligan G.F., Using geographically weighted regression to explore local crime patterns, „Social Science Computer Review” 2007, t. 25, nr 2, s. 174–193.

Chin R., Campbell J., Optimized community policing through locational analytics, „PA Times” 2017, t. 3, nr 4, s. 26–28.

Clack W.J., Environmental criminology theories. An analysis of livestock theft cases, „Acta Criminologica: Southern African Journal of Criminology” 2015, t. 28, nr 2, s. 92–106.

Cohen L.E., Felson M., Social change and crime rate trends. A routine activity approach, „American Sociological Review” 1979, t. 44, nr 4, s. 588–608.

Craglia M., Haining R., Signoretta P., Modelling high-intensity crime areas in English cities, „Urban Studies” 2001, t. 38, nr 11, s. 1921–1941.

Czapska J. (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni [Preventing Crime by Designing Spaces], Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Davison E.L., Smith W.R., Informing community policing initiatives with GIS assisted multi-source data and micro-level analysis, „Journal of Crime and Justice” 2001, t. 24, nr 1, s. 85–108.

Eck J.E., Chainey S., Cameron J.G., Leitner M., Wilson R.E., Mapping Crime. Understanding Hot Spots, National Institute of Justice, Washington 2005.

Emeno K., Bennell C., Snook B., Taylor P.J., Geographic profiling survey. A preliminary examination of geographic profilers’ views and experiences, „International Journal of Police Science & Management” 2016, t. 18, nr 1, s. 3–12.

Esri, Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*), http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/hot-spot-analysis.htm.

Esri, How Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) works, http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/h-how-hot-spot-analysis-getis-ord-gi-spatial-stati.htm.

Feng J., Dong Y., Song L., A spatio-temporal analysis of urban crime in Beijing. Based on data for property crime, „Urban Studies” 2016, t. 53, nr 15, s. 3223–3245.

Friendly M., A.-M. Guerry’s moral statistics of France. Challenges for multivariable spatial analysis, „Statistical Science” 2007, t. 22, nr 3, s. 368–399.

Goldschneider M., Geografia przestępczości. Uwagi na temat przestrzennych analiz przestępczości przy wykorzystaniu technik cyfrowych [Geography of crime. Remarks on spatial analyses of crime with the use of digital technologies], „Archiwum Kryminologii” 2010, t. XXXII, s. 23–43, https://doi.org/10.7420/AK2010B.

Guzik R., Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej [A spatial view of crime in the Krakow press], „Prace Geograficzne” 2000, z. 106, s. 197–216.

Hardyns W., Rummens A., Predictive policing as a new tool for law enforcement? Recent developments and challenges, „European Journal on Criminal Policy and Research” 2017, t. 24, nr 3, s. 201–218.

Hayward K., Situational crime prevention and its discontents. Rational choice theory versus the ‘culture of now’, „Social Policy & Administration” 2007, t. 41, nr 3, s. 232–250.

Higgins E.M., Swartz K., Edgeways as a theoretical extension. Connecting crime pattern theory and new urbanism, „Crime Prevention and Community Safety” 2018, t. 20, nr 1, s. 1–15.

Jóźwiak J., Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości [Unsafe Warsaw. A Spatial View of Crime], Warszawa 2014 [niepublikowana praca doktorska].

Katedra Socjologii Prawa WPiA UJ, Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie [Joint initiative for safety in Krakow], http://www.ksp.wpia.uj.edu.pl/porozumienie-na-rzecz-bezpieczenstwa.

Kennedy L.W., Caplan J.M., Piza E., Risk clusters, hotspots, and spatial intelligence. Risk terrain modeling as an algorithm for police resource allocation strategies, „Journal of Quantitative Criminology” 2011, t. 27, nr 3, s. 339–362.

Kim S., LaGrange R.L., Willis C.L., Place and crime. Integrating sociology of place and environmental criminology, „Urban Affairs Review” 2013, t. 49, nr 1, s. 141–155.

Klakla J.B., Szafrańska M., Mapa zagrożeń jako narzędzie zapobiegania przestępczości w mieście [A map of dangers as an urban crime prevention tool in the city] [w:] J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.), Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom [A Safe City. In Search of Useful Knowledge for Practitioners], Wydawnictwo JAK, Kraków 2017, s. 41–63.

Komenda Główna Policji, Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym [A police map showing the threat of sexually-motivated crime], http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/policyjna-mapa-zagrozen/26122,Policyjna-mapa-zagrozen-przestepstwami-na-tle-seksualnym.html.

La Vigne N.G., Computerized mapping as a tool for problem-oriented policing, „Crime Mapping News. A Quarterly Newsletter for GIS, Crime Mapping and Policing” 1999, t. 1, nr 1, s. 1–3.

Liu L., Song W., Xiu Ch., Spatial patterns of violent crimes and neighborhood characteristics in Changchun, China, „Australian & New Zealand Journal of Criminology” 2016, t. 49, nr 1, s. 53–72.

Livingston M., Alcohol outlet density and assault. A spatial analysis, „Addiction” 2008, t. 103, nr 4, s. 619–628.

Lorenzo C., From the “resilient city” to urban resilience. A review essay on understanding and integrating the resilience perspective for urban systems, „Documents d’Anàlisi Geogràfica” 2012, t. 58, nr 2, s. 287–306.

McNulty T.L., Holloway S.R., Race, crime, and public housing in Atlanta. Testing a conditional effect hypothesis, „Social Forces” 2000, t. 79, nr 2, s. 707–729.

Mordwa S., Kradzieże w przestrzeni Łodzi [Theft in the area of Łódź], „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2011, nr 11, s. 187–206.

Mordwa S., Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzi [Crime and the Sense of Security in Urban Spaces. The Example of Łódź], Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.

Mordwa S., Techniki GIS – w poszukiwaniu hot spotów przestępczości [GIS techniques – in search of crime hotspots], „Archiwum Kryminologii” 2015, t. XXXVII, s. 279–302, https://doi.org/10.7420/AK2015I.

Mordwa S., The geography of crime in Poland and its interrelationship with other fields of study, „Geographia Polonica” 2016, t. 89, nr 2, s. 187–202.

Mordwa S., Zastosowanie autokorelacji przestrzennej w badaniach przestępczości [Spatial autocorrelation in crime rate research], „Archiwum Kryminologii” 2013, t. XXXV, s. 61–78, https://doi.org/10.7420/AK2013B.

Norris G., Geographical profiling. From pins in maps to GIS [w:] W. Petherick, Profiling and Serial Crime. Theoretical and Practical Issues, Academia Press (Elsevier), Waltham–Oxford 2014, s. 99–111.

Ratcliffe J., Crime mapping. Spatial and temporal challenges [w:] A.R. Piquero, D. Weisburd (red.), Handbook of Quantitative Criminology, Springer, New York 2010, s. 5–24.

Roncek D.W., Maier P.A., Bars, blocks, and crime revisited. Linking the Ttheory of routine activities to the empiricism of hot spots, „Criminology” 1991, t. 29, nr 4, s. 725–753.

Rosser G., Davies T., Bowers K.J., Johnson S.D., Cheng T., Predictive crime mapping. Arbitrary grids or street networks?, „Journal of Quantitative Criminology” 2017, t. 33, nr 3, s. 569–594.

Rossmo D.K., Recent developments in geographic profiling, „Policing: A Journal of Policy & Practice” 2012, t. 6, nr 2, s. 144–150.

Rossmo D.K., Velarde L., Geographic profiling analysis. Principles, methods, and applications [w:] S. Chainey, S. Tompson (red.), Crime Mapping Case Studies. Practice and Research, John Wiley & Sons, Chichester 2008, s. 35–43.

Rummens A., Hardyns W., Pauwels L., The use of predictive analysis in spatiotemporal crime forecasting. Building and testing a model in an urban context, „Applied Geography” 2017, t. 86, s. 255–261.

Siemaszko A., Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ’07 [Geography of Crime and Fear. Polish Research on Crime ’07], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 4 [Atlas of crime in Poland 4], Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

Snook B., Zito M., Bennell C., Taylor P.J., On the complexity and accuracy of geographic profiling strategies, „Journal of Quantitative Criminology” 2005, t. 21, nr 1, s. 1–26.

Sypion-Dutkowska N., Bezpieczeństwo publiczne uwarunkowaniem rozwoju lokalnego. Skupiska rozbojów i bójek w Szczecinie [Public safety as a determinant of local development. Clusters of robberies and fights in Szczecin] [w:] M. Tarkowski, J. Mazurek (red.), Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej [Selected Problems of Local Development in Northern Poland], Bernardinum, Gdańsk–Pelplin 2010, s. 170–183.

Sypion-Dutkowska N., Public safety of local development. Hot spots of commercial crimes in Szczecin [w:] T. Michalski, A. Radchenko (red.), Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development, Publishing House ADNDU, Gdańsk–Kharkiv 2012, s. 146–155.

Sypion-Dutkowska N., The spatial and temporal car crime analysis in Szczecin (Poland) [w:] T. Michalski, A. Kuczabski (red.), Selected Aspects of Transformation in Countries of Central and Central-Eastern Europe, Bernardinum, Gdańsk–Pelplin 2010, s. 153–189.

Sypion-Dutkowska N., Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS (na przykładzie Szczecina) [Spatial determinants of crime in the big city in terms of GIS (based on Szczecin)], „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, nr 159, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014.

Szafrańska M., Mapy przestępczości jako źródło (nie)wiedzy o zagrożeniach [Crime maps as a source of knowledge (or ignorance) of threats] [w:] M. Dudek, P. Ekhart, M. Wróbel (red.), Przestrzenny wymiar prawa [The Spatial Dimension of Law], Nomos, Kraków 2018, s. 33–56.

Wallace D., Hedberg E.C., Katz C.M., The impact of foreclosures on neighborhood disorder before and during the housing crisis. Testing the spiral of decay, „Social Science Quarterly” 2012, t. 93, nr 3, s. 625–647.

Wartell J., Gallagher K., Translating environmental criminology theory into crime analysis practice, „Policing” 2012, t. 6, nr 4, s. 377–387.

Weisburd D., Groff E.R., Yang S.-M., The criminology of place. Key contributions and commentary, „Jerusalem Review of Legal Studies” 2017, t. 15, nr 1, s. 61–76.

Welsh B.C., Farrington D.P., Evidence-based crime prevention [w:] B.C. Welsh, D.P. Farrington (red.), Preventing Crime, Springer, New York 2007.

Wickes R., Generating action and responding to local issues collective efficacy in context, „Australian and New Zealand Journal of Criminology” 2010, t. 43, nr 3, s. 423–443.

Wydział Rozwoju Miasta, Kraków w liczbach 2017 [Kraków by the Numbers], Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2018.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2019 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.