No. XLI/1 (2019)
Articles

Creating the dangerous and the bad

Monika Płatek
University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, Institute of Penal Law, Criminology Department

Published 2023-02-15

Keywords

 • ‘Law against beasts’,
 • ‘Gostynin’,
 • dehumanisation

How to Cite

Płatek, M. (2023). Creating the dangerous and the bad. Archives of Criminology, (XLI/1), 125–217. https://doi.org/10.7420/AK2019D

Abstract

This text analyses the effects of the demeaning construction of ‘beasts’ in the process of creating the Law of 22 November 2013 on dealing with psychotic persons endangering other people’s life, health, or sexual freedom – colloquially known as the ‘law against beasts’. The text analyses how such a label influences human, social, and legal relationships, and how it affects the implementation of constitutional, criminal, and civil law. It also confronts problems arising from the implementation of such laws.

References

 1. Ackerman B., Before the Next Attack, Yale University Press, New Haven 2006.
 2. Adwokaci T… Zobacz kto go broni [T…’s solicitors... See who defends him], Fakt24, 20.01.2014, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/kalisz-platek-i-zoll-bronia-mordercy-mariusza-trynkiewicza/wermtre#slajd-9 [dostęp: 17.07.2018].
 3. Ananian-Welsh R., Williams G., The new terrorists. The normalization and spread of anti-terror laws in Australia, „Melbourne University Law Review” 2014, t. 38(2), s. 362–408.
 4. Aronson E., Człowiek istota społeczna [The Social Animal], tłum. J. Radzicki, PWN, Warszawa 1978.
 5. Ashworth A., Zedner L., Defending the criminal law. Reflections on the changing character of crime, procedure and sanctions, „Criminal Law and Philosophy” 2008, nr 2, s. 21–51.
 6. Ashworth A., Zedner L., Preventive Justice, Oxford University Press, Oxford 2014.
 7. Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz [The Constitution of the Republic of Poland. Commentary], C.H. Beck, Warszawa 2009.
 8. Baron-Cohen S., Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa [Zero Degrees of Empathy. A New Theory of Human Cruelty], tłum. A. Nowak, Smak Słowa, Sopot 2014.
 9. Baron-Cohen S., Zero Degrees of Empathy. A New Theory of Human Cruelty, Allen Lane, London 2011.
 10. Bauman Z., Zindywidualizowane społeczeństwo [Individualized Society], tłum. O i W. Kubińscy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 11. Becker H.S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji [Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance], tłum. O. Siara, Warszawa 2009.
 12. Becker H.S., What about Mozart? What about Murder? Reasoning from Cases, The University of Chicago Press, Chicago 2014.
 13. Beisert M., Izdebska A., Wykorzystanie seksualne dzieci [Sexual abuse of children], „Dziecko Krzywdzone” 2012, nr 2, s. 48–66.
 14. Bergmann p. Niemcom, skarga nr 23279/14, wyrok Izby z 7.01.2016 r., ostateczny [The judgment European Court of Human Rights (Fifth Section) from 7th January 2016 in case of Bergmann v. Germany (Application no. 23279/14)] [w:] Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących państw trzecich – styczeń 2016 r., https://www.sw.gov.pl/assets/94/39/36/fb64b715488bee1c8debe0ac0677993670308b8e.pdf [dostęp: 12.01.2019], s. 6–11.
 15. Biernat M., Dovidio J.F., Piętno i stereotypy [Stigma and stereotypes] [w:] T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna [Social Psychology of Stigma], tłum. M. Szuster, PWN, Collegium Civitas, Warszawa 2008, s. 95–125.
 16. Bloom P., To tylko dzieci. Narodziny dobra i zła [Just Babies. The Origins of Good and Evil], tłum. E. Wojtych, Smak Słowa, Sopot 2015.
 17. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia [Criminology], Infotrade, Gdańsk 1999.
 18. Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej [Islamophobia as a Technique of Power. A Study on Political Anthropology], Universitas, Kraków 2017.
 19. Brudkiewicz P., Zaburzenia osobowości [Personality disorders], Medycyna Praktyczna, 30.05.2012, https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/zaburzenia_osobowosci/69913,zaburzenia-osobowosci [dostęp: 12.01.2019].
 20. Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych [I and Thou], tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.
 21. Case M.A., After gender the destruction of man. The Vatican’s nightmare vision of the ‘gender agenda’ for law, „Pace Law Review” 2011, nr 31, s. 802–817.
 22. Catholic Church Clergy sex abuse, 40th Statewide Investigating Grand Jury REPORT 1 Interim – Redacted, The Inquirer, 14.08.2018, http://www.philly.com/philly/news/catholic-church-clergy-sex-abuse-read-the-full-grand-jury-report-20180814.html [dostęp: 14.08.2018].
 23. Cavadino M., Dignan J., Penal policy and political economy, „Criminology and Criminal Justice” 2006, nr 6, s. 435–456.
 24. Christie N., Dogodni wrogowie [Convenient enemies], tłum. M. Płatek [w:] M. Płatek, M. Fajst (red.), W kręgu kryminologii romantycznej [In the Field of Romantic Criminology], Liber, Warszawa 2004, s. 97–112.
 25. Cohen S., Folk Devils and Moral Panics, Routledge, London 2002.
 26. Coyle I., Halon R., Humpty Dumpty & rush assessment. A reply to Slobogin [w:] P. Keyzer (red.), Preventive Detention. Asking the Fundamental Questions, Intersentia, Cambridge 2013, s. 193–222.
 27. Crandall C.S., Ideologia i potoczne teorie piętna. Usprawiedliwianie piętnowania [Ideology and lay theories of stigma. The justification of stigmatization] [w:] T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna [Social Psychology of Stigma], tłum. M. Szuster, PWN, Collegium Civitas, Warszawa 2008, s. 126–146.
 28. Czarnecka D., Społeczne oddziaływanie propagandy w Trzeciej Rzeszy [The social influence of propaganda in the Third Reich] [w:] A. Bartuś (red.) Słowa w służbie nienawiści [Words in the Service of Hatred], Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2013, s. 49–63.
 29. Dobrowolski J., Niewolnicy i panowie. Sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego [Slaves and Gentlemen. Six and a Half Essays on Anthropology and Social Philosophy of the Modern World], PWN, Warszawa 2017.
 30. Dolan P., Peasgood T., Measuring well-being for public policy. Preferences or experiences [w:] E.A. Posner, C.R. Sustain (red.), Law and happiness, The University of Chicago Press, Chicago 2010, s. 5–32.
 31. Domagalski M., Ustawa o bestiach. Sąd Najwyższy wyjaśnił, jak rozumieć rozproszoną kontrolę konstytucyjną [The Beast Act. The Supreme Court provided an explanation of dispersed constitutional control], Rzeczpospolita, 24.03.2017, https://www.rp.pl/Prawo-karne/303249915-Ustawa-o-bestiach---Sad-Najwyzszy-wyjasnil-jak-rozumiec-rozproszona-kontrole-konstytucyjna.html [dostęp: 12.06.2018].
 32. Domański M., Opinia z 24 września 2013 r., dotycząca projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [Opinion dated 24 September 2013 regarding the draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others] [w:] Rządowy projekt Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [A governmental draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others], Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C9C9D2ECF427AB48C1257C3900505560/$file/ppc_2-2013.pdf [dostęp: 21.01.2019], s. 19–22.
 33. Dorling D., Injustice. Why Social Inequality Persists, The Policy Press, Bristol 2011.
 34. Duda M., Orłowski Ł., „Czy państwo ma bezczynnie czekać, aż zbrodniarze wyjdą na wolność” [‘Is the state supposed to wait idly for criminals to be released?’], TVN24, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/czy-panstwo-ma-bezczynnie-czekac-az-zbrodniarze-wyjda-z-wiezien-i-znow-zaczna-mordowac,318720.html [dostęp: 16.05.2018].
 35. Durkheim E., Zasady metody socjologicznej [The Rules of Sociological Method], tłum. J. Szacki, PIW, Warszawa 1968.
 36. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej [Directive 2011/92/EU of The European Parliament and of The Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA].
 37. Elkins C., Rozliczenie z imperium. Przemilczana historia brytyjskich obozów w Kenii [Imperial Reckoning. The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya], tłum. K. Kopcińska, Świat Książki, Warszawa 2013.
 38. Filar M., Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokota (red.), Populizm penalny i jego przejawy w Polsce [Penal Populism and its Manifestations in Poland], Kolonia, Wrocław 2009, s. 51–56.
 39. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia [Discipline & Punish. The Birth of the Prison], tłum. T. Komendant, Aletheia-Spacja, Warszawa 1993.
 40. Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976 [Society Must Be Defended. Lectures at the Collége de France, 1976], tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo K.R., Warszawa 1998.
 41. Gallant K.S., The Principle of Legality in International Criminal Law, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 42. Giansoldati F., Demon w Watykanie. Legioniści Chrystusa i sprawa Maciela [A Demon in the Vatican. The Legionaries of Christ and Maciel’s Case], tłum. A. Osmólska-Mętrak, W.A.B., Warszawa 2018.
 43. Giddens A., Socjologia [Sociology], tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 44. Gierowski J.K., Paprzycki L.K., Środki zabezpieczające: umieszczenia w zamkniętym odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, w zakładzie karnym, w zakładzie zamkniętym przeznaczonym dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych albo skierowania takich sprawców na leczenie ambulatoryjne [Precautionary measures. Placing patients in appropriate, closed, mental-health institutions, prisons, or locked institutions intended for perpetrators of crimes against sexual freedom with the involvement of disorders of sexual preferences or referring said perpetrators to outpatient treatment] [w:] L.K. Paprzycki (red.), System Prawa Karnego. Tom 7. Środki zabezpieczające [Criminal Legal System. Volume 7. Precautionary Measures], C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 119–466.
 45. Gilligan J., Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią [Violence. Reflections on a National Epidemic], tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2001.
 46. Gilman S.L., Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness, Cornell University Press, Ithaca 1985.
 47. Gjelten T., Catholic sexual abuse crisis deepens as authorities lag in response, National Public Radio, 15.08.2018, https://www.npr.org/2018/08/15/638690110/catholic-sexual-abuse-crisis-deepens-as-authorities-lag-in-response [dostęp:15.08.2018].
 48. Goffman E. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości [Stigma. Notes on the Management of the Spoiled Identity], tłum. J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 49. Gowin broni ustawy o bestiach. To nie jest żadna „psychuszka” [Gowin defends the Beast Act. ‘This is no psychushka’], Dziennik.pl, 4.02.2014, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/450045,gowin-broni-ustawy-o-bestiach-to-nie-jest-zadna-psychuszka.html [dostęp:15.07.2018].
 50. Gowin o Mariuszu T.: Ustawa o bestiach zadziałała [Gowin on Mariusz T.: The Beast Act works], Gazeta Prawna.pl, 29.04.2014, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/793759,gowin-o-mariuszu-t-ustawa-o-bestiach-zadzialala.html [dostęp: 15.07.2018].
 51. Gowin o ustawie o bestiach, urzędnicy premiera schrzanili sprawę [Gowin on the Beast Act: The Prime Minister’s officials have messed up], Dziennik.pl, 17.02.2014, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/451099,jaroslaw-gowin-znalazly-winnych-odpowiedzialnych-za-wyjscie-na-wolnosc-trynkiewicza.html [dostęp: 15.07.2018].
 52. Gowin zaczyna walkę o izolacje zwyrodnialców [Gowin begins the fight for isolation of degenerates], Fronda.pl, 16.04.2013, http://www.fronda.pl/a/gowin-zaczyna-walke-o-izolacje-zwyrodnialcow,27543.html [dostęp: 12.07.2018].
 53. Gowin: „Wyjście T… na wolność byłoby klęską sprawiedliwości” [‘T…’s release from prison would be a miscarriage of justice’], Wprost.pl, 4.02.2014, https://www.wprost.pl/kraj/434969/wyjscie-trynkiewicza-na-wolnosc-byloby-kleska-sprawiedliwosci.html [dostęp: 11.07.2018].
 54. Haslam N., Dehumanization. An integrative review, „Personality and Social Psychology Review” 2006, t. 10, nr 3, s. 352–264.
 55. Heitzman J., Ekspertyza z 3 września 2013 r. do projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [Expert opinion dated 3 September 2013 on the draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others] [w:] Rządowy projekt Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [A governmental draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others], Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C9C9D2ECF427AB48C1257C3900505560/$file/ppc_2-2013.pdf [dostęp: 21.01.2019], s. 7–18.
 56. Hochschild A., Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce [King Leopold’s Ghost. A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa], tłum. P. Tarczyński, Świat Książki, Warszawa 2012.
 57. Hofmański P., Art. 7. Zakaz karania bez podstawy prawnej [Article 7. No punishment without law] [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18 [The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Vol. I. Commentary on the Articles 1–18], C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 474.
 58. Husak D., Lifting the Cloak. Prevention Detention as Punishment, New York School of Law, New York 2011.
 59. Huxley T.H., Man’s Place in Nature, Dover Publications, Mineola, NY 2014.
 60. Inglehart R., Norris P., Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie [Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change around the World], tłum. B. Hellman, PIW, Warszawa 2009.
 61. Jakubecki A., Postępowanie zabezpieczające [Safeguard procedures] [w:] idem (red.), Kodeks postepowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730–1217 [Code of Civil Procedure. Vol. II Commentary on the Articles 730–1217], Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 33–120.
 62. Janus E.S., Failure to Protect. America’s Sexual Predator Laws and the Rise of the Prevention State, Cornell University Press, Ithaca–London, 2006.
 63. Jarosław Gowin: ustawa „o bestiach” zadziałała [Jarosław Gowin: The Beast Act is effective], WP Wiadomości, 29.04.2014, https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-gowin-ustawa-o-bestiach-zadzialala-6031576133563009a [dostęp: 15.07.2018].
 64. Johnson R., Life without parole. America’s other death penalty, „The Prison Journal” 2006, t. 88, nr 2, s. 328–346.
 65. Jussim L., Palumbo P., Chatman C., Madon S., Smith A., Piętno a spełniające się proroctwo [Stigma and self-fulfilling prophecies] [w:] T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna [Social Psychology of Stigma], tłum. M. Szuster, PWN, Collegium Civitas, Warszawa 2008, s. 342–383.
 66. Kaczyński: Pasożyty i pierwotniaki w organizmach uchodźców groźne dla Polaków [Kaczyński: Parasites and protozoa in the bodies of refugees are dangerous for Poles], Newsweek, 13.10.2015, https://www.newsweek.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-o-uchodzcach/89mwbx3 [dostęp: 10.07.2018].
 67. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej [Charter of Fundamental Rights of the European Union], Dz. Urz. UE z dnia 14 grudnia 2007 r., C 303, s. 1–16.
 68. Kącki M., Maestro. Historia milczenia [Maestro. A story of silence], Agora, Warszawa 2013.
 69. Keenahan D., Dehumanization. Understanding the paradox of human reactions, University of Wollongong, Wollongong 1990, http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2656&context=theses [dostęp: 10.07.2018].
 70. Kelman H.C., Hamilton V.L., Crimes of Obedience. Towards a Social Psychology of Authority and Responsibility, Yale University Press, New Heaven 1989.
 71. Kelman H.C., Hamilton V.L., The My Lai Masacre. A military crime of obedience, 1989, http://www.socbres.com/kelman-hamilton_crime-of-obedience-edit.pdf [dostęp: 14.07.2018].
 72. Kelman H.C., Violence without moral restraint. Reflections on the dehumanization of victims and victimizers, „Journal of Social Issues” 1973, t. 29, nr 3, s. 25–53.
 73. Keyzer P., McSherry B., The preventive detention of sex offenders. Law and practice, „University of New South Wales Journal” 2017, nr 38, s. 792–822.
 74. Keyzer P., Preventive detention. Asking the fundamental questions [w:] idem (red.), Preventive Detention. Asking the Fundamental Questions, Intersentia, Cambridge 2013, s. 1–14.
 75. Keyzer P., The international human rights parameters for the preventive detention of serious offenders [w:] B. McSherry, P. Keyzer (red.), Dangerous People. Policy, Prediction, and Practice, Routledge, London 2011, s. 25–36.
 76. Kmieciak B., Wprowadzenie tzw. specustawy dotyczącej kierowania groźnych przestępców do ośrodków terapii osobowości. Kontekst społeczno-prawny [Introducing the so-called special legislative act on sending dangerous criminals to personality therapy centres. The social and legal context], „Psychiatria, Psychologia Kliniczna” 2013, nr 13, s. 217–224.
 77. Kolk van der B.A., Przymus Powtarzania Traumy. Reaktywacja, rewiktymizacja i masochizm [The compulsion to repeat the trauma. Re-enactment, revictimization, and masochism], tłum. R. Tulo Waśkiewicz, „Psychiatric Clinics of North America” 1989, t. 12, nr 2, s. 389–411.
 78. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. [The Constitution of the Republic of Poland from 2nd April 1997], Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.
 79. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 [The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms], Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
 80. Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. [The Council of Europe Convention on Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (the Lanzarote Convention)], Dz. U. z 2015 r. poz. 608.
 81. Kopińska J., Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? [Will God Forgive Sister Bernadette?], Świat Książki, Warszawa 2015.
 82. Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju [Mutual Aid. A Factor of Evolution], tłum. J. Hempel, Wydawnictwo Księgarni Społecznej „Książka”, Warszawa 1921.
 83. Kwieciński A., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym [Carrying out a Custodial Sentence within a Therapeutic System], C.H. Beck, Warszawa 2017.
 84. Levi-Strauss C., Wszyscy jesteśmy kanibalami [We Are All Cannibals], tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.
 85. Lindqvist S., Terra nullis, tłum. I. Kowadło-Przedmojska, W.A.B., Warszawa 2010.
 86. Lindqvist S., Wytępić całe to bydło [Exterminate All the Brutes], tłum. M. Hajkowska, W.A.B., Warszawa 2009.
 87. Livingston Smith D., Less than Human. Why We Demean, Enslave, and Exterminate Others, St. Martin’s Press, New York 2011.
 88. Łętowska E., Gostynin to więzienie, ale bez więziennych gwarancji [Gostynin is a prison, but without the guarantees of prison], Temidium.pl, 27.07.2018, https://www.temidium.pl/artykul/prof_ewa_letowska_gostynin_to_wiezienie_ale_bez_wieziennych_gwarancji-4657.html [dostęp: 27.07.2018].
 89. Łętowska E., Jak prawo (nie)działa i dlaczego [How the law works (or not) and why], Instytut Studiów Zaawansowanych, 2014, http://krytykapolityczna.pl/instytut/jak-prawo-nie-dziala-i-dlaczego/ [dostęp: 10.10.2015].
 90. Łętowska E., Prawo w płynnej nowoczesności [The law in the ‘liquid modernity’], „Państwo i Prawo” 2014, nr 3, s. 6–27.
 91. Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa 20 lat później. Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem [Refashioning the Rule of Law 20 Years Later. Ewa Łętowska Speaks with Krzysztof Sobczak], Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 92. Łętowska E., Sąd Najwyższy. Od kiedy obowiązuje przepis prawa? [The Supreme Court. When does a law come into effect?] [w:] E. Łętowska, A. Rutkiewicz, E. Sujkowska, Ł. Wierzycka (red.), Czy Państwo wiedzą 1994 [Do You Know 1994?], Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1995, s. 49–50.
 93. Łętowska E., Sąd Najwyższy. Unieważniony domek [The Supreme Court. An annulled house] [w:] E. Łętowska, A. Rutkiewicz, E. Sujkowska, Ł. Wierzycka (red.), Czy Państwo wiedzą 1994 [Do You Know 1994?], Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1995, s.9 –11.
 94. Markiewicz P., Prof. Płatek: Wg Niesiołowskiego Mariusz T. miał zgnić w więzieniu? Osłabia mnie to. Przepraszam za posła... [Prof Płatek: According to Niesiołowski, Mariusz T. was to rot away in prison? It makes me sick. I apologize for the MP...], Gazeta.pl, 21.01.2014, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15306904,Prof__Platek__Wg_Niesiolowskiego_Mariusz_T__mial_zgnic.html [dostęp: 16.07.2018].
 95. McAlinden A.-M., The Shaming of Sexual Offenders. Risk, Retribution and Reintegration, Hart Publishing, Oxford 2007.
 96. McBride J., Human Rights and Criminal Procedure, Council of Europe, Strasburg 2009.
 97. McSherry B., Keyzer P., Dangerous People. Policy, Prediction and Practice. International Perspectives on Forensic Mental Health, Routledge, London 2011.
 98. McSherry B., Managing Fear. The Law and Ethics of Preventive Detention and Risk Assessment, Routledge, New York 2014.
 99. Menninghaus W., Wstręt. Teoria i historia [Disgust. Theory and History of a Strong Sensation], tłum. G. Sowiński, Universitas, Kraków 1999.
 100. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. [The International Covenant on Civil and Political Rights], Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
 101. Milgram S., Posłuszeństwo wobec autorytetu [Obedience to Authority], tłum. M. Hołda, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 102. Millon T., Davis R., Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie [Personality Disorders in Modern Life], tłum. M. Zakrzewski, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2005.
 103. Nelson T.D., Psychologia uprzedzeń [Psychology of Prejudice], tłum. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 104. Niesiołowski S., Wysoki brzeg [A High Riverbank], W drodze, Poznań 1989.
 105. Niesiołowski: atmosfera linczu wokół T… to absurd [Niesiołowski: The lynch-mob atmosphere surrounding T… is absurd], Wprost.pl, 10.02.2014, https://www.wprost.pl/kraj/435545/Niesiolowski-Atmosfera-linczu-dookola-Trynkiewicza-to-absurd.html [dostęp: 10.06.2018].
 106. Nowak A., Szewczyk-Nowak M., Żeby nie było zgorszenia. Ofiary mają głos [Let’s Hope No Scandal Is Raised. The Victims Have a Voice], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.
 107. Nowak M., Wątpliwości związane z odpowiedzialnością prawną biegłego sądowego w świetle znowelizowanego art. 233 §4a K.K. [Misgivings concerning a court expert’s liability in the light of amended art. 233§ 4 of the Polish Criminal], „Zeszyty Prawnicze” 2017, nr 17.2, s. 75–102.
 108. Nussbaum M.C., Hiding from Humanity. Disgust, Shame and the Law, Princeton University Press, Princeton 2004.
 109. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji [Regulation of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland dated 14 October 2011 regarding the publication of a uniform wording of the Police Act], Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, w brzmieniu z 1 stycznia 2013 r.
 110. Odrowąż-Sypniewski W., Opinia prawna na temat zastosowania art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu w odniesieniu do projektu o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 1538) oraz projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druk nr 1577) [Legal opinion on the application of Art. 40 Para. 4 of the Polish parliament’s Rules of Procedures with reference to the draft bill amending the Penal Code and the Executive Penal Code (document no. 1538) and the draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others (document no. 1577)], 23.09.2013, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1538 [dostęp:10.02.2018].
 111. Paprzycki L.K. (red.), Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom 7 [Precautionary Measures. The System of Criminal Law. Volume 7], C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012.
 112. Pascoe P., What Comes Naturally. Miscegenation and the Making of Race in America, Oxford University Press, Oxford 2010.
 113. Piątek M., Kara śmierci jako zagadnienie etyki i prawa karnego [The death penalty as an issue in ethics and criminal law], „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2013, nr 1, s. 67–77.
 114. Piotr Kropotkin, Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju [recenzja] [Piotr Kropotkin: Mutual Aid. A Factor of Evolution (a review)], Centrum Informacji Anarchistycznej, https://cia.media.pl/piotr_kropotkin_pomoc_wzajemna_jako_czynnik_rozwoju [dostęp: 7.07.2018].
 115. Piotrków Trybunalski czeka na powrót Mariusza T… Jak wyjdzie, to go ludzie „zaj…ą” [Piotrków Trybunalski is waiting for the return of Mariusz T… ‘When he gets out, the people are going to “f***ing kill him’], SuperExpress, 13.01.2014, https://www.se.pl/wiadomosci/polska/piotrkow-trybunalski-czeka-na-trynkiewicza-ja-go-sam-zlinczuje-aa-j7dg-bUbu-d1jZ.html [dostęp: 12.07.2018].
 116. Piotrowski R., Opinia z 26 czerwca 2013 r. w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [Opinion dated 26 June 2013 on the compliance of the draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others with the Constitution of the Republic of Poland] [w:] Rządowy projekt Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [A governmental draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others], Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C9C9D2ECF427AB48C1257C3900505560/$file/ppc_2-2013.pdf [dostęp: 21.01.2019], s. 37–42.
 117. Płatek M., Dwa razy Lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej [Twice Lombroso. The consequences of the differences in approach between positivist and feminist criminology], „Archiwum Kryminologii” 2014, t. XXXVI, s. 31–73, https://doi.org/10.7420/AK2014B.
 118. Płatek M., Europejskie Reguły Więzienne z 11 stycznia 2006 r. [The European Prison Rules], „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2008, nr 1, s. 5–26.
 119. Płatek M., Istota i znaczenie Europejskich Reguł Więziennych (ERW-2006) z perspektywy pracy funkcjonariuszy więziennych [The essence and significance of the European Prison Rules (ERW-2006) from the perspective of the work of prison officers] [w:] A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego [Custodial Measures – Functions and Costs. An Anniversary Book by Professor Teodor Szymanowski], Lex a Wolters-Kluwer business, Warszawa 2013, s. 822–855.
 120. Płatek M., Notatki z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej NKK-0140-2/13 w dniu 11 września 2013 r. [Notes from the meeting of the Extraordinary Committee NKK-0140-2/13 dated 11 September 2013].
 121. Płatek M., Opinia z 26 września 2013 r. na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [Opinion dated 26 September 2013 on the parliamentary draft bill amending the Penal Code and the Executive Penal Code and the governmental draft bill on the treatment of with people with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others] [w:] Rządowy projekt Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [A governmental draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others], Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C9C9D2ECF427AB48C1257C3900505560/$file/ppc_2-2013.pdf [dostęp: 21.01.2019], s. 43–51.
 122. Płatek M., Partial justice. On collateral consequences of imprisonment [w:] T. Elholm, P. Asp, F. Balvig, B. Feldtmann, K. Nuotio, A. Strandbakken (red.), Ikke kun straf. Festskrift til Vagn Greve, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kopenhaga 2008, s. 519–530.
 123. Płatek M., Postępowanie ze skazanymi z zaburzeniami seksualnymi. Prawo i praktyka państw Rady Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski [Treatment of convicts with sexual disorders. The law and practice of European Council countries, particularly in Poland], „Przegląd Więziennictwa” 2010, nr 69, s. 5–35.
 124. Płatek M., Pozorna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym (po nowelizacji k.k.) [The apparent protection of a child from sexual abuse (after the amendment to the Criminal Code)], „Państwo i Prawo” 2011, nr 2, s. 3–18.
 125. Płatek M., Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki karnej i penitencjarnej [The Penitentiary Systems of Scandinavian Countries against the Background of Penal and Penitentiary Policies], Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.
 126. Płatek M., Zgwałcenie. Gdy termin nabiera nowej treści. Pozorny brak zmian i jego skutki [Rape. When an old term acquires a new meaning. A consequence of false sameness], „Archiwum Kryminologii” 2018, t. XL, s. 263–325, https://doi.org/10.7420/AK2018F.
 127. Poselski projekt wprowadzenia możliwości orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym lub skierowania na leczenie ambulatoryjne wobec sprawców poważnych przestępstw, którym upływa okres wykonania kary lub mogą skorzystać z instytucji warunkowego zwolnienia (druk sejmowy nr 1538) [Parliamentary draft bill to introduce the possibility of a judgement of a protective measure in the form of commitment to a locked institution or referral to outpatient treatment for perpetrators of serious crimes whose prison sentence is about to expire or who can take advantage of conditional release from the institution (parliamentary document no. 1538)], 10.01.2013, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1538 [dostęp: 10.02.2018].
 128. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2017 w sprawie Z.K., sygn. akt V CSK 483/15 [The decision of the Polish Supreme Court from 10 January 2017, V CSK 483/15], http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20csk%20483-15-1.pdf [dostęp: 2.02.2018].
 129. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie P.P., sygn. akt V CSK 455/15 [The decision of the Polish Supreme Court from 13 January 2016, V CSK 455/15].
 130. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie P.P., sygn. akt V CSK 477/16 [The decision of the Polish Supreme Court from 23 March 2017, V CSK 477/16].
 131. Projekt nowelizacji kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw z 4 stycznia 2018 roku (druk sejmowy nr 2154) [Draft amendment to the Criminal Code and certain other acts dated 4 January 2018 (parliamentary document no. 2154)], http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2154 [dostęp: 4.01.2018].
 132. Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu [Protocol No. 7 of 1984 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms], Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364.
 133. Protokół z 46 Posiedzenia Sejmu w dniu 25 lipca 2013 r. nad projektem ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy [Parliamentary paper of the 46th Session of the Polish parliament on 25 July 2013 on the draft bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others; on amending the Penal Code and the Executive Penal Code], Sejm RP VII kadencji, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2013.
 134. Rekomendacje po wizytacji ekspertów Biura RPO w ośrodku w Gostyninie [Recommendations after the visit of experts from the Office of the Commissioner for Citizens’ Rights to Gostynin prison], Rzecznik Praw Obywatelskich, 8.05.2018, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wizytacja-rpo-w-gostyninie [dostęp: 7.01.2019].
 135. Renkiel K., Mariusz T. skazany na 5,5 roku więzienia, wyrok prawomocny [Mariusz T. sentenced to 5 1/2 years in prison, the final and legally binding verdict], Dziennik Łódzki, 30.03.2016, http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/piotrkow-trybunalski/a/mariusz-trynkiewicz-skazany-na-55-roku-wiezienia-za-posiadanie-pornografii-wyrok-jest-prawomocny,9806367/ [dostęp: 23.06.2018].
 136. Ridley M., O pochodzeniu cnoty [Origins of Virtue], tłum., M. Koraszewska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
 137. Roach K., The 9/11 Effect. Comparative Counter-Terrorism, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 138. Rosenthal R., Jacobson L., Pygmalion in the classroom, „The Urban Review” 1968, t. 3, nr 1, s. 16–20.
 139. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd [Regulation of the Minister of Health dated 16 January 2014 on choosing a mental-health institution that will perform a court-ordered psychiatric assessment], Dz. U. z 2018 r. poz. 2186.
 140. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym [Regulation of the Minister of Health dated 16 January 2014 regarding the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour], Dz. U. z 2014 r. poz. 89.
 141. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczona przez sąd [Regulation of the Minister of Health dated 16 January 2014 on choosing a mental-health institution that will perform a court-ordered psychiatric assessment], Dz. U. z 2014 r. poz. 86.
 142. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobieganiem Zachowaniom Dyssocjalnym [Regulation of the Minister of Health dated 2 September 2015 amending the regulation on the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour], Dz. U. z 2015 r. poz. 1347.
 143. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym [Regulation of the Minister of Health dated 3 September 2018 amending the regulation on the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour], Dz. U. z 2018 r. poz. 1734.
 144. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym [Regulation of the Minister of Health dated 9 September 2014 on the publication of a uniform wording of the Regulation of the Minister of Health regarding the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour], Dz. U. z 2016 r. poz. 1480.
 145. RPO w sprawie sytuacji osób przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie [The Commissioner for Citizens’ Rights, on the issue of people detained at the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour in Gostynin], Rzecznik Praw Obywatelskich, 5.01.2018, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-w-sprawie-osob-przebywajacych-w-gostyninie [dostęp: 12.06.2018].
 146. RPO: Przepisy o zabezpieczeniu nie mogą być podstawą umieszczania w Ośrodku w Gostyninie [The Commissioner for Citizens’ Rights: Regulations on security cannot form the basis for detaining a convict in the Gostynin facility], Rzecznik Praw Obywatelskich, 4.12.2018, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-przepisy-o-zabezpieczeniu-nie-moga-byc-podstawa-umieszczania-w-osrodku-w-gostyninie [dostęp: 12.01.2019].
 147. Rychlewska A., Zakaz „podwójnego karania” w prawie europejskim w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE [The prohibition of ‘double jeopardy’ in European law in terms of the jurisdiction of the EU Court of Justice], „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, nr 3, s. 138–158.
 148. Rządowy projekt Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [Draft governmental bill on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others], Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C9C9D2ECF427AB48C1257C3900505560/$file/ppc_2-2013.pdf [dostęp: 21.01.2019].
 149. Sakowicz A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim [The Principle of Non Bis In Idem in Criminal Law. A Pan-European Approach], Temida2, Białystok 2011.
 150. Siedlecka E., „Prawo T…” uderzy w terapię więźniów, rozmowa z profesorem Józefem Krzysztofem Gierowskim [‘T…’s Law’ will hinder prisoners’ therapy, an interview with Professor Józef Krzysztof Gierowski], „Gazeta Wyborcza” 25–26.01.2014, s. 6.
 151. Siedlecka E., Morderca T… budzi mordercze instynkty [Murderer T… arouses murderous instincts], Gazeta Wyborcza, 20.01.2014, http://wyborcza.pl/1,75968,15301107,Morderca_Trynkiewicz_budzi_mordercze_instynkty.html [dostęp: 15.02.2014].
 152. Slobodin H., Prevention as the primary goal of sentencing. The modern case for indeterminate disposition in criminal cases, „San Diego Law Review” 2011, nr 48, s. 1127–1171.
 153. Smith D.M., Dangerous diagnosis. Risky assumptions, and the failed experiment of „sexually violent predator” commitment, „Oklahoma Law Review” 2015, t. 67, nr 4, s. 619–732.
 154. Sreenivasan S., Frances A., Weinberger L.E., Normative versus consequential ethics in sexually violent predator laws. An ethics conundrum for psychiatry, „The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law” 2010, t. 38, nr 3, s. 386–391.
 155. Statystyki policyjne [Police statistics], http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki [dostęp: 3.08.2018].
 156. Stefan Niesiołowski: to był błąd. Ja też za to odpowiadam i przepraszam [Stefan Niesiołowski: It was a mistake. I share the blame for that and I apologise], WP Wiadomości, 16.01.2014, https://wiadomosci.wp.pl/stefan-niesiolowski-to-byl-blad-ja-tez-za-to-odpowiadam-i-przepraszam-6031350954632321a [dostęp: 15.06.2018].
 157. Steiker C.S., Proportionality as a limit on prevention justice. Promises and pitfalls [w:] A. Ashworth, L. Zedner, P. Tomlin (red.), Prevention and the Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford 2013, s. 194–213
 158. Steiker C.S., The limits of the preventive states, „The Journal of Criminal Law and Criminology” 1998, t. 88, nr 3, s. 771–80.
 159. Stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, odpowiedzialności za przestępstwo i za wykroczenie [Applying accountability for a crime and for an offence towards the same person, for the same act], Trybunał Konstytucyjny, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9494-stosowanie-wobec-tej-samej-osoby-za-ten-sam-czyn-odpowiedzialnosci-za-przestepstwo-i-za-wykrocze/ [dostęp: 15.06.2018].
 160. Supera Ł., Ochrona uzasadnionych oczekiwań a wsteczne działanie wykładni orzeczniczej w prawie cywilnym [The protection of legitimate expectations and the retroactive action of case law interpretation in civil law], Warszawa 2013, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/275/rozprawa_doktorska_Lukasz_P_Supera_repozytorium.pdf?sequence=1 [dostęp: 12.01.2019].
 161. Sykes G., Matza D., Techniques of neutralization. A theory of delinquency, „American Sociological Review”, 1957, t. 22, nr 6, s. 664–670.
 162. Szafrańska M., „Kończy się raj dla pedofilów!”. Populizm penalny na przykładzie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym [‘The haven for paedophiles is coming to an end!’. Penal populism, a case study on the Act on counteracting the threat of sex crime] [w:] J. Widacki (red.), Populizm penalny [Penal Populism], Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2017, s. 53–78.
 163. Szafrańska M., Penalny populizm a media [Penal Populism and the Media], Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.
 164. Świętochowska E., Lex T… stanie przed ETPC [Lex T… will be brought before the ECHR], Gazeta Prawna, 4.07.2018, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1160856,lex-trynkiewicz-przed-trybunalem-w-strasburgu.html [dostęp: 15.07.2018].
 165. Świsłowski K., Héjj: Orban tak daleko jeszcze nie zaszedł. Słowa przywołują na myśl najczarniejsze totalitaryzmy [Héjj: Orban has never gone this far before. His words bring to mind the darkest totalitarianism regimes], Gazeta.pl, 16.02.2018, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,23027071,nie-chcemy-mieszania-kolorow-orban-na-finiszu-kampanii-podkreca.html [dostęp: 15.07.2018].
 166. T… ofiary łowił nad jeziorem. Nie zabijał, „gdy nie było warunków” [T… hunted his victims at the lake. He did not kill ‘when the conditions were wrong’], TVN24, 22.01.2014 r., https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/trynkiewicz-ofiary-lowil-nad-jeziorem-nie-zabijal-gdy-nie-bylo-warunkow,389293.html [dostęp: 23.03.2014].
 167. Tavris C., Aronson E., Błądzą wszyscy (ale nie ja). Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania? [Mistakes Were Made (but Not by Me). Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Acts?], tłum. A. Nowak, Smak Słowa, Warszawa 2008.
 168. Thatcher M., Interwiew for Women’s Own (no such thing as society), rozmowa z D. Keay, 23.09.1987, https://www.margaretthatcher.org/document/106689 [dostęp: 15.07.2018].
 169. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. [Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (2008/C 115/01)], Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569.
 170. Tulich T., Anian-Welsch R., Bronitt S., Murray S. (red.), Regulating Preventive Detention. Principle, Policy and Paradox, Routledge, London 2017.
 171. Tulich T., Critical reflections on preventive justice [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.), Regulating Preventive Justice. Principle, Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.
 172. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego [Act of 19 August 1994 on the protection of mental health], Dz. U. z 2016 r. poz. 546.
 173. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [Act of 20 February 2015 on the amendment of the Penal Code and certain other acts], Dz. U. z 2015 r. poz. 396.
 174. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób [Act of 22 November 2013 on the treatment of persons with mental disorders who pose a threat to the life, health, or sexual freedom of others], Dz. U. z 2014 r. poz. 24.
 175. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy [Act of 6 June 1997 – the Executive Penal Code], Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083 ze zm.
 176. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego [Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedures], Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555.
 177. Van Zyl Smit D., Appleton C., Life Imprisonment. A Policy Briefing, Penal Reform International, London 2018.
 178. Vigarello G., Historia gwałtu od XVI do XX wieku [A History of Rape. Sexual Violence in France from the 16th to the 20th Century], tłum. A. Leyk, Aletheia, Warszawa 2010.
 179. Wardeński R., „Pomiędzy poziomami. Ruch w systemie w trakcie realizacji środka zabezpieczającego” [Between levels. Movement in the system in the course of implementing security measures] [wystąpienie na konferencji z cyklu] „Środki Zabezpieczające w Psychiatrii”, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa, 16 października 2018.
 180. Webb W.J., Slaves, Women and Homosexuals. Exploring the Hermeneutics of Cultural Analysis, InterVarsity Press, Downers Grove, ILL 2001.
 181. Wewnętrzny regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu pacjenta w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie z dnia 09.01.2018 [Internal regulations for the patient’s stay at the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour in Gostynin dated 09.01.2018], Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl/public/?id=179975 [dostęp: 21.01.2019].
 182. Wieczorkiewicz A., Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny [A Black Woman against a White Background. A Biographical Diptych], Universitas, Kraków 2013.
 183. Wilkinson R., Pickett K., The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone, Penguin Books, London 2010.
 184. Wlekły M., All inclusive. Raj, w którym seks jest bogiem [All Inclusive. A Paradise Where Sex Is God], Agora, Warszawa 2015.
 185. Włodarczyk J., Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu dorosłym. Raport z badań [Sexual Abuse in Childhood and Its Consequences in Adulthood. The Results of a Study], Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2016.
 186. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 listopada 2014 r. do Trybunału Konstytucyjnego [Motion of the Commissioner for Citizens’ Rights dated 19 November 2014 before the Constitutional Tribunal], II.566.7.2014.MK, https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2045/14 [dostęp: 19.06.2018].
 187. Wodak R., Dyskurs populistyczny. Retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego [Populist discourse. The rhetoric of exclusion and genres of written language], tłum. J. Wawrzyniak, A. Wójcicki [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej [A Critical Analysis of Discourse. An Interdisciplinary Approach to Social Communication], Universitas, Kraków 2008, s. 185–213.
 188. Wróbel A., Zdanie odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt K 6/14 [Separate statement on the judgment of the Constitutional Tribunal of 23 November 2016, ref. act K 6/14], https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%206/14#zdanieodrebne_14919_1 [dostęp: 15.01.2017], s. 83–86.
 189. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna [Polish Criminal Law. The General Part], Znak, Kraków 2010, s. 58–61.
 190. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie Mamełka przeciwko Polsce, skarga nr 16761/07 [The judgment European Court of Human Rights (Fourth Section) from 17th April 2012 in case of Mamełka v. Poland (Application no. 16761/07)].
 191. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Sikorski przeciwko Polsce, skarga nr 17599/05 [The judgment European Court of Human Rights (Fourth Section) from 22th November 2009 in case of Sikorski v. Poland (Application no. 17599/05)].
 192. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie Orchowski przeciwko Polsce, skarga nr 17885/04 [The judgment European Court of Human Rights (Fourth Section) from 22th January 2016 in case of Orchowski v. Poland (Application no. 17885/04)].
 193. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 listopada 1980 r. w sprawie Guzzardi przeciwo Włochom, skarga nr 7367/76 [The judgment European Court of Human Rights (Plenary) from 6th November 1980 in case of Guzzardi v. Italy (Application no. 7367/76)].
 194. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Gębura przeciwko Polsce, skarga nr 61131/00 [The judgment European Court of Human Rights (Fourth Section) from 6th March 2007 in case of Gębura v. Poland (Application no. 61131/00)].
 195. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1993 r., sygn. akt II URN 57/93 [The judgment of the Polish Supreme Court from 6 January 1993, II URN 57/93].
 196. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt K 45/14 [The judgment of Polish Constitutional Court from 1 December 2016, K 45/14].
 197. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt P 26/06 [The judgment of Polish Constitutional Court from 15 April 2008, P 26/06], OTK-A 2008, z. 3, poz. 42.
 198. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt P 29/09 [The judgment of Polish Constitutional Court from 18 November 2010, P 29/09], OTK-A 2010, z. 9, poz. 104.
 199. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt K 6/14 [The judgment of Polish Constitutional Court from 23 November 2016, K 6/14].
 200. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt K 6/09 [The judgment of Polish Constitutional Court from 24 February 2010, K 6/09].
 201. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03 [The judgment of Polish Constitutional Court from 3 November 2004, K 18/03], OTK-A 2004, z. 10, poz. 103.
 202. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002 r., sygn. akt K 36/00 [The judgment of Polish Constitutional Court from 8 October 2002, K 36/00], OTK-A 2002, z. 5, poz. 63.
 203. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 grudnia 2017 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczenia stosowanego wobec uczestników postępowania toczącego się na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. [Speech of the Commissioner for Citizens’ Rights dated 28 December 2017 to the Minister of Justice regarding security measures applied to participants in proceedings, pursuant to the Act of 22 November 2013], IV.567.1.2016.BB, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WystapieniedoMinistraSprawiedliwosciwsawieproblemowjakiepowodujestosowanieprzepisowKodeksupostepowaniacywilnegodorozstrzyganiasprawwobecosobumieszczonychwKOZZDwGostyninie.pdf [dostęp: 12.01.2019].
 204. Zdziennicki B., Zdanie odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt K 6/09 [Separate statement on the judgment of the Constitutional Tribunal of 24 February 2010, ref. act K 6/09], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100360204/T/D20100204TK.pdf [dostęp: 2.02.2018], s. 123.
 205. Zedner L., Preventive justice or pre-punishment? The case of control orders, „Current Legal Probems” 2007, t. 60, nr 1, s. 174–203.
 206. Zedner L., Terrorizing criminal law, „Criminal Law and Philosophy” 2014, nr 8(1), s. 99–121.
 207. Zielińska I., Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych [Moral Panic. Homosexuality in Media Discourse], Nomos, Kraków 2015.
 208. Zieliński A., Część druga. Postępowanie zabezpieczające [Part two. Safeguard procedures] [w:] idem (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz [The Code of Civil Procedure. Commentary], C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 1282–1329.
 209. Zinn H., Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś [People’s History of the United States. 1492 – Present], tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016.
 210. Żarska E., Łowca. Sprawa T… [The Hunter. The case of T…], Znak, Kraków 2018.