Znacznie doświadczenia pobytu w więzieniu dla dynamiki karier przestępczych recydywistów. Perspektywa interakcyjna

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

kariera przestępcza
recydwiści
więzienie
eksponowanie męskości
interakcjonizm symboliczny
criminal career
habitual offenders
prison
masculine performances
symbolic interactionism

Jak cytować

Szczepanik, R. (2019). Znacznie doświadczenia pobytu w więzieniu dla dynamiki karier przestępczych recydywistów. Perspektywa interakcyjna. Archiwum Kryminologii, (XLI/1), 65–123. https://doi.org/10.7420/AK2019C

Abstrakt

Punktem wyjścia dla rozważań zaprezentowanych w artykule jest stwierdzenie, że kara pozbawienia wolności i pobyt w więzieniu stanowi ważny element kariery przestępczej. Pobyt w więzieniu potraktowany zostało dwojako: po pierwsze – jako czas służący rozwojowi kariery, a po drugie – jako warunek sprzyjający jej zahamowaniu poprzez podejmowanie działań przez skazanego na rzecz zerwania z przestępczym stylem życia. Rozważania podjęte w artykule zmierzają do uzyskania odpowiedzi na pytania: jakie znaczenie dla dynamiki kariery przestępczej (na różnych jej etapach) ma doświadczenie pobytu w więzieniu dla recydywistów? Jakie funkcje pełni pobyt w więzieniu dla „początkujących” karierowiczów, a jakie dla tych, którzy mają doświadczenie wielu pobytów i lat spędzonych w zakładach karnych? Podstawowy materiał empiryczny stanowiły zapisy wywiadów autobiograficznych. Dodatkowe dane pochodziły z analizy dokumentów i wywiadów swobodnych ze skazanymi oraz personelem. Sięgnięcie po metodologię teorii ugruntowanej umożliwiło poznanie wykraczające poza indywidualne biografie jednostek.

https://doi.org/10.7420/AK2019C
PDF

Bibliografia

Baker E., From making „bad people worse” to „prison works”. Sentencing policy in England and Wales in the 1990s, „Criminal Law Forum” 1996, t. 7, nr 3, s. 639–671.

Beck G., Bullying among young offenders in custody, „Issues in Criminological and Legal Psychology” 1995, t. 22, s. 54–70.

Becker H., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji [Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance], tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Beijers J., Bijleveld C., van Poppel F., Man’s best possession. Period effects in the association between marriage and offending, „European Journal of Criminology” 2012, t. 9, nr 4, s. 425–441.

Bennett J., The good, the bad and the ugly. The media in prison films, „The Howard Journal of Criminal Justice” 2006, t. 45, nr 2, s. 97–115.

Binswanger I.A., Nowels C., Corsi K.F., Glanz J., Long J., Booth R.E., Steiner J.F., Return to drug use and overdose after release from prison. A qualitative study of risk and protective factors, „Addiction Science & Clinical Practice” 2012, t. 7, nr 1.

Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M., Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze. Szansa dla resocjalizacji/rewitalizacji nieletnich przestępców [Turning points in a criminal career. A chance for resocialisation/rehabilitation of juvenile criminals], „Chowanna” 2015, t. 1, nr 44, s. 103–116.

Blokland A.J., Nieuwbeerta P., The effects of life circumstances on longitudinal trajectories of offending, „Criminology” 2005, t. 43, nr 4, s. 1203–1240.

Bottoms A.E., Interpersonal violence and social order in prisons, „Crime and Justice” 1999, t. 26, s. 205–281.

Cesaroni C., Shahid A., Masculinity and resistance in adolescent carceral settings, „Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice” 2010, t. 52, nr 3, s. 303–320.

Chomczyński P., Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych [Actions of Residents of Young Offenders’ Homes and Youth Detention Centres. A Sociological Analysis of Group Interactions], Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.

Crewe B., Not looking hard enough. Masculinity, emotion, and prison research, „Qualitative Inquiry” 2014, t. 20, nr 4, s. 392–403.

Crewe B., Prison drug dealing and the ethnographic lens, „The Howard Journal of Criminal Justice” 2006, t. 45, nr 4, s. 347–368.

Crewe B., Warr J., Bennett P., Smith A., The emotional geography of prison life, „Theoretical Criminology” 2014, t. 18, nr 1, s. 56–74.

De Viggiani N., Trying to be something you are not. Masculine performances within a prison setting, „Men and Masculinities” 2012, t. 15, nr 3, s. 271–291.

De Viggiani N., Unhealthy prisons. Exploring structural determinants of prison health, „Sociology of Health & Illness” 2007, t. 29, nr 1, s. 115–135.

Dirga L., Body as a project. The relationship Czech prisoners have to their bodies, „Sociológia” 2017, t. 49, nr 6, s. 636–656.

Dirga L., Lochmannová A., Juříček P., The structure of the inmate population in Czech prisons, „Sociológia” 2015, t. 47, nr 6, s. 559–578.

Edgar K., O’Donnell I., Assault in prison. The victim’s contribution, „British Journal of Criminology” 1998, t. 38, nr 4, s. 635–650.

Goffman E., Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Harmondsworth, Pequin 1968.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego [The Presentation of Self in Everyday Life], tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Goffman E., Rytuał interakcyjny [Interaction Ritual], tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń [Symbolic Interactionism. The Social Context of Meaning], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Harvey J., Young Men in Prison, New York University Press, London–New York 2012.

Hochstetler A., Murphy D.S., Simons R.L., Damaged goods. Exploring predictors of distress in prison inmates, „Crime & Delinquency” 2004, t. 50, nr 3, s. 436–457.

Hughes E.C., Careers, „Qualitative Sociology” 1997, t. 20, nr 3, s. 389–397.

Hughes E.C., Dilemmas and contradictions of status, „American Journal of Sociology” 1945, t. 50, nr 5, s. 353–359.

Hughes E.C., Institutional office and the person, „American Journal of Sociology” 1937, t. 43, nr 3, s. 404–413.

Irwin J., Cressey D.R., Thieves, convicts and the inmate culture, „Social Problems” 1964, t. 10, nr 2, s. 142–155.

Jewkes Y., Autoethnography and emotion as intellectual resources. Doing prison research differently, „Qualitative Inquiry” 2012, t. 18, nr 1, s. 63–75.

Jewkes Y., Men behind bars. „Doing” masculinity as an adaptation to imprisonment, „Men and Masculinities” 2005, t. 8, nr 1, s. 44–63.

Jewkes Y., The use of media in constructing identities in the masculine environment of men’s prisons, „European Journal of Communication” 2002, t. 17, nr 2, s. 205–225.

Kamiński M.M., Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia [Prison Games. The Tragicomic World of the Polish Prison], Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Kazemian L., Desistance from crime. Theoretical, empirical, methodological, and policy considerations, „Journal of Contemporary Criminal Justice” 2007, t. 23, nr 1, s. 5–27.

Kaźmierska K., Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych [The narrative interview as a method in biographical research], „Przegląd Socjologiczny” 2004, t. 53, nr 1, s. 71–96.

Kirk D.S., Residential change as a turning point in the life course of crime. Desistance or temporary cessation?, „Criminology” 2012, t. 50, nr 2, s. 329–358.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana [Studies in the Methodology of Qualitative Research. A Grounded Theory], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Lageson S., Uggen Ch., How work affects crime – and crime affects work – over the life course [w:] Ch.L. Gibson, M.D. Krohn (red.), Handbook of Life-Course Criminology. Emerging Trends and Directions for Future Research, Springer, New York 2013, s. 201–212.

Laub J.H., Nagin D.S., Sampson R.J., Trajectories of change in criminal offending. Good marriages and the desistance process, „American Sociological Review” 1998, t. 63, nr 2, s. 225–238.

Laub J.H., Sampson R.J., Understanding desistance from crime, „Crime and Justice: A Review of Research” 2001, t. 28, nr 1, s. 1–69.

Laws B., Crewe B., Emotion regulation among male prisoners, „Theoretical Criminology” 2016, t. 20, nr 4, s. 529–547.

Lyngstad T.H., Skardhamar T., Changes in criminal offending around the time of marriage, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 2013, t. 50, nr 4, s. 608–615.

Maruna S., Making Good, American Psychological Association, Washington DC 2001.

Maruna S., Lebel T.P., Mitchell N., Naples M., Pygmalion in the reintegration process. Desistance from crime through the looking glass, „Psychology, Crime & Law” 2004, t. 10, nr 3, s. 271–281.

Miszewski K., O (nie)szkodliwości kary długoterminowego pozbawienia wolności na psychikę i zdrowie fizyczne więźniów [On the harmful/harmless effect of long-term imprisonment on the mental and physical health of prisoners], „Archiwum Kryminologii” 2017, t. XXXIX, s. 197–230, https://doi.org/10.7420/AK2017G.

Moczydłowski P., Drugie życie więzienia [The Second Life of a Prison], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.

Monsbakken Ch.W., Lyngstad T.H., Skardhamar T., Crime and the transition to parenthood. The role of sex and relationship context, „British Journal of Criminology” 2012, t. 53, nr 1, s. 129–148.

Muskała M., „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej [‘Desistance from Criminal Behaviour’ in Resocialisation Theory and Practice], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Piquero A.R., Farrington D., Blumstein A., The criminal career paradigm [w:] M. Tonry (red.), Crime and Justice. A Review of Research, University of Chicago Press, Chicago 2003, s. 359–506.

Rex S., Desistance from offending. Experiences of probation, „The Howard Journal of Criminal Justice” 1999, t. 38, nr 4, s. 366–383.

Sabo D.T., Kupers A., London W.J., Prison Masculinities, Temple University Press, Philadelphia 2001.

Sampson R.J., Laub J.H., A life-course view of the development of crime, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2005, t. 602, nr 1, s. 12–45.

Sampson R.J., Laub J.H., Crime in the Making. Pathways and Turning Points through Life, Harvard University Press, Cambridge–London 1995.

Sampson R.J., Laub J.H., Life‐course desisters? Trajectories of crime among delinquent boys followed to age 70., „Criminology ” 2003, t. 41, nr 3, s. 301–339.

Sampson R.J., Laub J.H., Wimer Ch., Does marriage reduce crime? A counterfactual approach to within‐individual causal effects, „Criminology” 2006, t. 44, nr 3, s. 465–508.

Scraton P., Sim J., Skidmore P., Prisons under Protest, Open University Press, Milton Keynes 1991.

Sim J., Tougher than the rest? Men in prison [w:] T. Newburn, E.A. Stanko (red.), Just Boys Doing Business? Men, Masculinities and Crime, Routledge, London–New York 2013, s. 100–117.

Sirisutthidacha W., Tititampruk D., Patterns of inmate subculture. A qualitative study of Thai inmates, „International Journal of Criminal Justice Sciences” 2014, t. 9, nr 1, s. 94–109.

Skarbek D., Prison gangs, norms, and organizations, „Journal of Economic Behavior & Organization” 2012, t. 82, nr 1, s. 96–109.

South C.R., Wood J., Bullying in prisons. The importance of perceived social status, prisonization, and moral disengagement, „Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression” 2006, t. 32, nr 5, s. 490–501.

Stevens A., ‘I am the person now I was always meant to be’. Identity reconstruction and narrative reframing in therapeutic community prisons, „Criminology & Criminal Justice” 2012, t. 12, nr 2, s. 527–547.

Sykes G.M., The Society of Captives. A Study of a Maximum-Security Prison, Princeton University Press, New Jersey 1958.

Szczepanik R., „Otworzyło mi się wtedy okno na inny świat. Otworzyło mi to oczy na moje życie”. O wydarzeniach (punktach zwrotnych) inicjujących próby zerwania przez recydywistów z przestępczym stylem życia [‘Then a window to another world opened up. It opened my eyes to my life.’ On the events (turning points) which triggered recidivists’ attempts to give up their criminal lifestyle], „Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne” 2017, nr 4, s. 238–255.

Szczepanik R., Poplecznicy, wspólnicy i kompani. Funkcje koalicji międzyosobowych zawieranych przez recydywistów w więzieniu [Supporters, accomplices and companions. Functions of interpersonal coalitions concluded by habitual offenders in prison], „Studia Paedagogica Ignatiana” 2018, t. 21, nr 1, s. 129–158.

Szczepanik R., Praca jako narzędzie eskpozycji zmiany i osłabiania negatywnego wizerunku społecznego recydywistów [Work as a tool for the exposition of change and mitigation of the poor reputation of repeat offenders] [w:] A. Jaworska (red.), Aktywność zawodowa skazanych jako obszar oddziaływań penitencjarnych [Occupational Activities of Convicts as an Area of Penitentiary Impact], Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz 2016, s. 25–41.

Szczepanik R., Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości [Becoming a Repeat Offender. The Institutional Careers of People Returning to Crime], Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.

Taylor S.E., Wood J.V., Lichtman R.R., It could be worse. Selective evaluation as a response to victimization, „Journal of Social Issues” 1983, t. 39, nr 2, s. 19–40.

Theobald D., Farrington D.P., Piquero A.R., Does the birth of a first child reduce the father’s offending?, „Australian & New Zealand Journal of Criminology” 2015, t. 48, nr 1, s. 3–23.

Thomas Ch.W., Prisonization or resocialization? A study of external factors associated with the impact of imprisonment, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 1973, t. 10, nr 1, s. 13–21.

Uggen Ch., Work as a turning point in the life course of criminals. A duration model of age, employment, and recidivism, „American Sociological Review” 2000, t. 65, nr 4, s. 529–546.

Warr M., Life‐course transitions and desistance from crime, „Criminology” 1998, t. 36, nr 2, s. 183–216.

Wyka A., Badacz społeczny wobec doświadczenia [Experience in the Work of a Social Researcher], Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1993.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2019 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.