Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report)

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

przestępczość nieletnich
zachowania dewiacyjne
młodzież
badania kryminologiczne
juvenile delinquency
deviant behaviour
polish youth
offences
violent

Jak cytować

Kossowska, A. (2006). Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii, (XXVIII), 219–226. https://doi.org/10.7420/AK2005-2006N

Abstrakt

The latest self-report delinquency study took place in school year 2002/2003 on a national random school sample of 13-16 years old young people. The size of the sample was 3857 persons. The questionnaire contained questions on problem behaviour and offending (property offences, violent offences against persons and objects, computer-related offences, drugs use and selling) as well as questions on school and family situation, friends, leisure time and attitudes.

https://doi.org/10.7420/AK2005-2006N
PDF

Bibliografia

Farrington D.P., Trends in English juvenile delinquency and their explanation, „International Yearbook of Comparative and Applied Criminal Justice” 1992, nr 16.

Gaberle A. (red.), Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.

Kossowska A., Krawczyk J., Rzeplińska I., Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report), „Archiwum Kryminologii” 1995, t. XXI, s. 81-103, https://doi.org/10.7420/AK1995C.

Muncie J., Youth and Crime, Sage Publications, London 2004.

Newborn T., Young people, crime, and Youth justice [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford 2002.

Siemaszko A., Rozmiary i uwarunkowania zachowań dewiacyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Warszawy, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1983, t. XIV.

Siemaszko A., Rozmiary i uwarunkowania zachowań dewiacyjnych młodzieży wiejskiej, „Archiwum Kryminologii” 1986, t. XIII, s. 7-108, https://doi.org/10.7420/AK1986A.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.