Prawnicy w natarciu? Strategie negocjacji statusu przestępcy w toku procesu karnego

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

teoria naznaczania społecznego
metafora teatralna
socjologia prawa
sala sądowa
proces karny
naznaczanie sprawców przestępstw
labelling theory
dramaturgical analysis
sociology of law
courtroom
criminal trial
crime offenders labelling

Jak cytować

Wzorek, D. (2021). Prawnicy w natarciu? Strategie negocjacji statusu przestępcy w toku procesu karnego: Lawyers on the march? Strategies for negotiating the status of a criminal during the criminal trial. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 315–345. https://doi.org/10.7420/AK2021.38

Abstrakt

Celem badań polegających na przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych z profesjonalnymi prawnikami oraz analizie treści nagrań wideo rozpraw sądowych w sprawach karnych zamieszczonych w serwisie YouTube było ustalenie, które elementy zachowania uczestników postępowania karnego (aktorów) służą potwierdzaniu przestępnego charakteru zarzucanego czynu oraz nadaniu sprawcy etykiety „przestępcy”? Badania zostały osadzone w nurcie naznaczania społecznego, a do interpretacji ich wyników wykorzystano metaforę teatralną Ervinga Goffmana i jego rozważania poświęcone wykonywaniu roli.
Zrealizowane badania pozwoliły zidentyfikować i opisać strategie negocjacji statusu przestępcy. Wyróżnione zostały: obiektywizacja opinii, waga argumentacji, „sianie wątpliwości”, odwoływanie się do władzy i podkreślanie profesjonalizmu.

 

The aim of the research was to investigate which elements of actions of criminal trial participants lead to criminalizing offenses and labeling offenders as “criminals.” The research was based on labeling theory in criminology and Goffman’s dramaturgical analysis and his perspective of social role. In-depth interviews with professional lawyers and analysis of recordings of court hearings available on YouTube were conducted.
The findings of the research project allow answering the question: how lawyers define the strategies for negotiating the status of a criminal during the criminal trial. There were distinguished five strategies: objectivization of opinions, the weight of arguments, “doubts creating,” referring to the authority, and highlighting professionalism.

https://doi.org/10.7420/AK2021.38
PDF

Bibliografia

Adelswärd V. (1989). ʻDefendants’ interpretations of encouragements in court: The construction of meaning in an institutionalized contextʼ. Journal of Pragmatics 13(5), s. 741–749.

Angrosino M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne [Doing ethnographic and observational research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Becker H.S. (2009). Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji [Outsiders: Studies in the sociology of deviance]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błachut J., Gaberle A. i Krajewski K. (2007). Kryminologia [Criminology]. Gdańsk: InfoTrade.

Cullen F. i Wilcox P. (2010). Encyclopedia of Criminological Theory. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington DC: Sage Publications.

Cygielska K. (1976). ‘Przegląd teorii’ [Review of theory]. W A. Podgórecki (red.) Zagadnienia patologii społecznej [Issues of social pathology]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 83–119.

Erikson K.T. (1962). ‘Notes on the sociology of deviance’. Social Problems 9(4), s. 307–314.

Falandysz L. (1986). W kręgu kryminologii radykalnej [In the circle of radical criminology]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Flower L. (2018). ʻDoing loyalty: Defense lawyers’ subtle dramas in the courtroomʼ. Journal of Contemporary Ethnography 47(2), s. 226–254.

Garfinkel H. (1956). ‘Conditions of successful degradation ceremonies’. American Journal of Sociology 61(5), s. 420–424.

Goffman E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego [The presentation of self in everyday life]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Goffman E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości [Stigma: Notes on the management of spoiled identity]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny [Interaction ritual]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goffman E. (2010). Spotkania: dwa studia z socjologii interakcji [Encounters: Two studies in the sociology of interaction]. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Heritage J. i Clayman S. (2010). Talk in Action: Interactions, Identities, and Institutions. Chichester: Wiley-Blackwell.

Kitsuse J.I. (1962). ‘Societal reaction to deviant behavior: Problems of theory and method’. Social Problems 9(3), s. 247–256.

Kojder A. (1980). ‘Co to jest teoria naznaczania społecznego?’ [What is labelling theory?]. Studia Socjologiczne 78(3), s. 45–65.

Krajewski K. (1983). ‘Podstawowe tezy teorii naznaczania społecznego’ [Basics thesis of labelling theory]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 45(1), s. 226–245.

Lernell L. (1978). Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej. Problemy kryminologiczne i penologiczne [Contemporary issues of criminal policy. Criminological and penological problems]. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Levenson L.L. (2008). ʻCourtroom demeanor: The theater of the courtroomʼ. Minnesota Law Review 92(3), s. 573–633.

Łoś M. (1976). ‘Teorie społeczeństwa a koncepcje dewiacji’ [Social theories and concept of deciance]. W A. Podgórecki (red.) Zagadnienia patologii społecznej [Issues of social pathology]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 121–173.

Portillo S., Rudes D.S., Viglione J. i Nelson M. (2013). ʻFront-stage stars and backstage producers: The role of judges in problem-solving courtsʼ. Victims & Offenders 8(1), s. 1–22.

Siemaszko A. (1993). Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych [The limits of toleracne: Theories of dewiant behawior]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skąpska G. (1989). ‘Dramaturgia procesu sądowego’ [The dramaturgy of court process]. W. G. Skąpska, J. Czapska i M. Kozłowska (red.) Społeczne role prawników [The social role of lawyers]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 55–76.

Szacki J. (2002). Historia myśli socjologicznej [The history of sociological thought]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczepanik R. (2015). Stawanie się recydywistą: kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości [Becoming a recidivist: Institutional careers returning to crime]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczepanik R. (2019). ‘Znacznie doświadczenia pobytu w więzieniu dla dynamiki karier przestępczych recydywistów. Perspektywa interakcyjna’ [The meaning of incarceration for criminal careers dynamics of recidivists. Interaction perspective]. Archiwum Kryminologii 41(1), s. 65–123. Dostęp online: https://doi.org/10.7420/AK2019C.

Varga M. (2020). ʻThe role of linguistic impression management: The case of Hungarian courtroom discoursesʼ. Corpus Pragmatics 4(3), s. 381–400.

Weber M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. [Economy and society. An outline of interpretive sociology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wodak R. (1980). ʻDiscourse analysis and courtroom interactionʼ. Discourse Processes 3(4), s. 369–380.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.