No. XLIII/2 (2021)
Articles

Immigrants' crime and victimization in Poland based on police statistics

Immigrants' crime and victimization in Poland based on police statistics

Justyna Włodarczyk-Madejska
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Maria Kopeć
Studentka IV roku Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawskiego, Studentka III roku Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
Gabriela Goździk
studentka III roku Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Published 2023-02-15

Keywords

 • foreigners,
 • immigration,
 • immigrants and crime,
 • victimization of immigrants,
 • etiology of crime,
 • police statistics

How to Cite

Włodarczyk-Madejska, J., Kopeć, M., & Goździk, G. (2023). Immigrants’ crime and victimization in Poland based on police statistics: Immigrants’ crime and victimization in Poland based on police statistics. Archives of Criminology, (XLIII/2), 267–314. https://doi.org/10.7420/AK2021.17

Abstract

This article presents the issue of crimes committed by immigrants in Poland and the issue of their victimization based on police statistics. Authors describe the etiology of victimization of immigrants and show the problems and the achievements related to the study of this phenomenon. The article presents the possible causes for committing crimes by immigrants. In the main part, based on police statistics, authors present the size and structure of crimes committed by immigrants and analyze who are the offenders. They also show the size of crime victimization on the immigrants in Poland and data about victims.

References

 1. Andrejuk K. i Winiarska A. (2020). ‘Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii – „nowa generacja” teorii migracji i adaptacji w kontekście współczesnych wyzwań badawczych’ [The sociology of migration before and during a pandemic – a “new generation” of migration and adaptation theory in the context of contemporary research challenges]. Studia Migracyjne Przegląd Polonijny 4, s. 7–16. Dostęp online: https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.036.12773.
 2. Błachut J. (2007). Problemy związane z pomiarem przestępczości [Crime measurement problems]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Błachut J., Gaberle A. i Krajewski K. (2007). Kryminologia [Criminology]. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
 4. Bucerius S.M. (2011). ‘Immigrants and crime’. W M. Tonry (red.) The Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, s. 385–419.
 5. Cinciara D., Dudzik K. i Lewczuk A. (2012). ‘Liczba, charakterystyka i zdrowie imigrantów w Polsce’ [Number, characteristics and health of immigrants in Poland]. Problemy Higieny i Epidemiologii 93(1), s. 143–150.
 6. Górny A. (2017). ‘Skala napływu w latach 1992-2016 i wielkość zbiorowości cudzoziemców starających się o ochronę w Polsce i nią objętych’ [The scale of inflow in the years 1992-2016 and the size of the community of foreigners applying for and receiving protection in Poland]. W A. Górny (red.) Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje [Refugees in Poland. Legal situation, scale of the influx and integration in the Polish society and recommendations]. Kraków-Warszawa: Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami PAN, s. 36–51.
 7. Górny A., Kaczmarczyk P., Szulecka M., Bitner M., Okólski M., Siedlecka U. i Stefańczyk A. (2018). Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców [Immigrants in Poland in the context of simplified procedure for employing foreigners]. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.
 8. Gruszczyńska B., Marczewski M., Ostaszewski P., Włodarczyk-Madejska J. i Klimczak J. (2021). Atlas przestępczości w Polsce 6 [Atlas of crime in Poland 6]. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 9. Grzymała-Kozłowska A., Stefańska R. i Szulecka M. (2008). ‘Podobieństwa i różnice w integracji imigrantów o różnym statusie prawnym’ [Similarities and differences in the integration of immigrants with different legal statuses]. W D. Śrutowska (red.) Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce [Between unity and multiplicity. Integration of different groups and categories of immigrants in Poland]. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracją WNE UW, s. 81–140.
 10. Handel ludźmi w Polsce [Trafficking in human beings in Poland] (2017). Raport za 2017 r. [2017 Report]. Warszawa: Fundacja La Strada. Dostęp online: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-ianalizy-dotyc/6936,Handel-ludzmi-w-Polsce-Raport-2017.html [06.08.2021].
 11. Klaus W. (2010). ‘Integracja-marginalizacja-kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce’ [Integration-marginalisation-criminalisation; delinquency of foreigners in Poland]. Archiwum Kryminologii 33, s. 81–155. Dostęp online: https://doi.org/10.7420/AK2010D.
 12. Klaus W. (2016). Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń. Analiza kryminologiczna [Violence by loved ones in refugee women’s lived experience. Criminological analysis]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Klaus W. i Woźniakowska-Fajst D. (2012). ‘Związki między wiktymizacją oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym’ [Links between victimization and poverty and social exclusion]. Archiwum Kryminologii 34, s. 43–89. Dostęp online: https://doi.org/10.7420/AK2012B.
 14. Komisja ds. Migrantów [Committee for Migrants] (2020). Sytuacja migrantów i migrantek w czasie pandemii. Stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. Migrantów [The situation of migrants and women migrants during the pandemic. Position of the Ombudsman and the Committee of Experts for Migrants], Rpo.gov.pl. Dostęp online: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Stanowisko%20Komisji%20Ekspert%C3%B3w%20ds.%20Migrant%C3%B3w%2C%2013.05.2020.pdf [08.03.2021].
 15. Krajewski K. (1983). ‘Podstawowe tezy teorii naznaczenia społecznego’ [The basic theses of social labeling theory]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 45(1), s. 225–245.
 16. Laskowska K. (2017). ‘Granica państwa jako miejsce popełniania przestępstw przez zorganizowane grupy przestępcze z udziałem cudzoziemców’ [State border as a place of committing cirmes by organized crime groups with the participation of foreigners]. W W. Klaus, K. Laskowska i I. Rzeplińska (red.) Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne [Crime of Foreigners. Legal, criminological and practical aspects]. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 285–293.
 17. Łodziński S. (2017). ‘Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspected commmunity). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – maj 2017’ [Refugees as a „suspected commmunity”. Polish public opinion towards providing assistance to refugees between May 2015 and May 2017]. W A. Górny (red.) Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje [Refugees in Poland. Legal situation, scale of influx and integration into Polish society and recommendations]. Kraków-Warszawa: Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami PAN, s. 71–96. Dostęp online: www.doi.org/10.26343/0585556X11002.
 18. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym [Population. Size and structure and vital statistics in Poland by territorial division] (2020). Główny Urząd Statystyczny. Dostęp online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-orazruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2020,6,28.html [12.12.2020].
 19. McDonald W.H. (2018). The Criminal Victimization of Immigrants, Palgrave Studies in Victims and Victimology. Cham: Palgrave Macmillan. Dostęp online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-69062-9.
 20. Mordwa S. (2012). ‘Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów Łodzi’ [The dark number of crimes. An example of victimization studies of residents of selected areas of Łódź]. Space – Society – Economy 11, s. 145–153.
 21. Namysłowska-Gabrysiak B. (2017). ‘Ofiary przestępstwa handlu ludźmi’ [Victims of human trafficking crime]. W W. Klaus, K. Laskowska i I. Rzeplińska (red.) Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne [Crime of Foreigners. Legal, criminological and practical aspects]. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 347–372.
 22. Namysłowska-Gabrysiak B. (2017). ‘Sprawcy przestępstwa handlu ludźmi’ [Perpetrators of the crime of human trafficking]. W W. Klaus, K. Laskowska i I. Rzeplińska (red.) Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne [Crime of foreigners. Legal, criminological and practical aspects]. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 307–346.
 23. Obcokrajowcy w Polsce [Foreigners in Poland] (2004). Warszawa: Badanie CBOS. Dostęp online: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_141_04.PDF [06.08.2021].
 24. OECD (2020). International Migration Outlook 2020. Paris: OECD Publishing.
 25. Pawelec-Górny A. (1997). Postawy Polaków wobec cudzoziemców [Pole’s attitudes towards foreigners]. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych UW.
 26. Perkowska M. (2017). ‘Dynamika i struktura przestępczości granicznej cudzoziemców w Polsce na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Straży Granicznej’ [Dynamics and structure of border crime of foreigners in Poland based on the statistical data of the Border Guard Headquarters]. W W. Klaus, K. Laskowska i I. Rzeplińska (red.) Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne [Crime of foreigners. Legal, criminological and practical aspects]. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 117–165.
 27. Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce [Newcomers from near and far, that is, about immigrants in Poland] (2015). Warszawa: Badanie CBOS. Dostęp online: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_093_15.PDF [06.06.2021].
 28. Radoniewicz F. (2011). ‘Przestępstwo handlu ludźmi’ [Human trafficking crime]. Prokuratura i Prawo 10, s. 134–155.
 29. Residence permits for non-EU citizens. First residence permits issued in the EU Member States remain above 3 million in 2017. Main beneficiaries from Ukraine and Syria (2018). Europejski Urząd Statystyczny 166. Dostęp online: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5-a8075f639167 [10.12.2020].
 30. Rocznik Demograficzny 2020 [Demographic Yearbook 2020] (2020). Główny Urząd Statystyczny. Dostęp online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rocznikistatystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2020,3,14.html [10.12.2020].
 31. Rzeplińska I. (2016). ‘Cudzoziemcy – sprawcy przestępstwa przekupstwa na terenie Polski’ [Foreigners – perpetrators of bribery in Poland]. Archiwum Kryminologii 38, s. 175–189. Dostęp online: https://doi.org/10.7420/AK2016J.
 32. Rzeplińska I. i Włodarczyk-Madejska J. (2020). ‘Policyjna statystyka przestępczości cudzoziemców. Zawartość i wnioski’ [Police statistics of foreigners crime. Contents and conclusions]. W M. Niełaczna, P. Ostaszewski i A. Rzepliński (red.) Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej [To measure and understand crime. A jubilee volume dedicated to Professor Beata Gruszczynska]. Warszawa: Wydawnictwo UW, s. 137–163.
 33. Siemaszko A. (1997-1998). ‘Przestępczość nieujawniona. Porównanie polskich rezultatów ICVS ’86 i ’92’ [Undisclosed crime. Comparison of Polish ICVS ‘86 and ‘92 Results]. Archiwum Kryminologii 23–24, s. 45–73. Dostęp online: https://doi.org/10.7420/AK1997-1998B.
 34. Siemaszko A., Ostaszewski P., Klimczak J. i Włodarczyk-Madejska J. (2018). Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wyniki badania sondażowego [Sense of security of Warsaw residents. Survey results]. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Dostęp online: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/IWS-A.Siemaszko-P.Ostaszewski-i-in.-Poczucie-bezpiecze%C5%84stwa-mieszka%C5%84c%C3%B3w-Warszawy.pdf [30.04.2021].
 35. Sprawozdanie Komisji Dla Parlamentu Europejskiego [Report from the Commission to the European Parliament] (2020). Bruksela: Komisja Europejska. Dostęp online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0661&from=PL [20.04.2021].
 36. Switat M. (2015). ‘Społeczność arabska w Polsce – Fakty i mity. Raport z badań terenowych’ [Arab community in Poland – facts and myths. Field research report]. Przegląd Orientalistyczny 3–4, s. 223–233.
 37. Urban E. i Piotrowicz M. (2012). ‘Cudzoziemcy w Polsce – dyskryminacja i przestępczość’ [Foreigners in Poland – discrimination and crime]. Problemy Higieny i Epidemiologii 93(1), s. 195–202.
 38. Urząd do Spraw Cudzoziemców [Office for Foreigners] (2018). TOP 5 ochrona międzynarodowa 2007-2018 [TOP 5 international protection 2007-2018], Udsc.gov.pl. Dostęp online: https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/top-5-ochrona-miedzynarodowa/ [20.04.2021].
 39. Urząd do Spraw Cudzoziemców [Office for Foreigners] (2020). 450 tys. Cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt [450 thousand foreigners with residence permits], Udsc.prowly.com. Dostęp online: https://udsc.prowly.com/103682-450-tys-cudzoziemcow-z-zezwoleniami-na-pobyt [12.12.2020].
 40. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [Act of 12 December 2013 on Foreigners], t.j. Dz.U. 2020, poz. 35 z późn. zm.
 41. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Act of 29 July 2005 on Counteracting Drug Addiction], t.j. Dz.U. 2020, poz. 2050.
 42. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze [Act of 3 July 2002 Aviation Law], t.j. Dz.U. 2020, poz. 1970 z późn. zm.
 43. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [Act of 6 June 1997 Criminal Code], t.j. Dz.U. 2020, poz. 1444 z późn. zm.
 44. van Dijk J.J.M., Manchin R., van Kesteren J.N. i Hideg G. (2007). The Burden of Crime in the EU: A Comparative Analysis of the European Survey of Crime and Safety. Brussels: Gallup Europe.
 45. Włodarczyk-Madejska J., Ostaszewski P., Klimczak J. i Siemaszko A. (2021). Nękani, oszukiwani, hakowani. Nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji [Stalked, cheated, hacked. New and traditional dimensions of victimization]. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
 46. Wortley S. (2009). ‘Introduction. The immigration-crime connection: Competing theoretical perspectives’. Journal of International Migration and Integration 10(4), s. 349–358. Dostęp online: https://doi.org/10.1007/s12134-009-0117-9.
 47. Woźniakowska-Fajst D. (2017). ‘Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu’ [Foreigners as perpetrators of crimes against life and health]. W W. Klaus, K. Laskowska i I. Rzeplińska (red.) Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne [Crime of foreigners. Legal, criminological and practical aspects]. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 46–52.
 48. Zamojska E. (2013). ‘Inny jako obcy. Imigranci w polskim dyskursie publicznym i edukacyjnym’ [The other as a stranger. Immigrants in Polish public and educational discourse]. Studia Edukacyjne 28, s. 191–207.
 49. Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji (KGP) z dnia 31.01.2013 r. dot. zmiany systemu rejestracji na KSIP – Krajowy System Informatyczny Policji [Ordinance No. 5 of the Chief of Polish National Police (PNP) of 31 January 2013 concerning amendments to the registration system NPIS – National Police Information System] (2013).
 50. Zielińska I. (2004). ‘Media, interes i panika moralna. Nowa kategoria socjologiczna i jej implikacje’ [Media, interest and moral panic. A new sociological category and its implications]. Kultura i Społeczeństwo 4, s. 161–177.