No. XLII/1 (2020)
Articles

Transition in offences of not paying maintenance in Poland

Przemiany przestępstwa niealimentacji w Polsce

Paweł Ostaszewski
Universtity of Warsaw

Published 2023-02-15

Keywords

 • evading alimony obligation,
 • non-payment of maintenance,
 • Poland,
 • political transformation,
 • statistical analysis

How to Cite

Ostaszewski, P. (2023). Transition in offences of not paying maintenance in Poland: Przemiany przestępstwa niealimentacji w Polsce. Archives of Criminology, (XLII/1), 185–206. https://doi.org/10.7420/AK2020C

Abstract

How can the courts ensure someone pays maintenance? What is a sufficient and just reaction to avoiding these obligations? Non-payment of maintenance is an offence in most, but not all, European countries. Due to an amendment in the Polish Penal Code of 23 March 2017, the scope of the criminalisation of this offence in Poland expanded significantly. This paper presents a statistical analysis on this specific type of crime 30 years before and 30 years after the socio-political transformation in Poland and discusses the methods and purpose of criminal justice responses to this issue.

 

References

 1. Chełstowska A. and Niżyńska A. (2015). ‘Jak działa przemoc ekonomiczna? Najważniejsze wnioski z badań jakościowych’ [How does economic abuse work? Te most important conclusions from qualitative research]. Niebieska Linia 5/100, pp. 29–32.
 2. Chełstowska A. (2016). Alimenty na dzieci – diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych [Child Support – Diagnosis of the Polish System and Review of Foreign Practices]. Instytut Spraw Publicznych. Available online: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/fles/Agata%20Che%C5%82stowska%20Alimenty%20-%20diagnoza.%20Raport%20ISP.pdf [17.12.2019].
 3. Domański M. (2013). Względne zakazy małżeńskie [Relative Marriage Prohibitions]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Grzyb M. (2020). ‘Jeśli biją to tylko kwiatkiem? O niskich wskaźnikach przemocy wobec kobiet w Polsce’ [When they batter, they only use a flower? About low rates of violence against women in Poland]. In E.W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka and E. Jurgielewicz-Delegacz (eds.) Przestęczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii [Crimes of 21st Century: Chances and Challenges for Criminology]. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 177–193.
 5. Istanbul Convention (2011). The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 11 May 2011. Available online: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210 [27.01.2020].
 6. Jodłowski J. (2017). ‘Art. 209’ [Article 209]. In W. Wróbel and A. Zoll (eds.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a [The Penal Code: Specifc Part. Volume II. Part I: Commentary to Art. 117–211a]. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 897–928.
 7. Kołakowska-Przełomiec H. (1989). Przestępstwa niealimentacji. Studium kryminologiczne [Offences of Evading Alimony Obligation: Criminological Study]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 8. Krug E.G., Dahlberg L.L, Mercy J.A., Zwi A.B. and Lozano R. (2002). World Report on violence and health. Geneva: World Health Organization. Available online: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf [27.01.2020].
 9. Kwaśniewski J. (1983). Społeczeństwo wobec dewiacji [Society and Deviance]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Lachowski J. (2018). ‘Art. 209’ [Article 209]. In V. Konarska-Wrzosek (ed.) Kodeks karny. Komentarz [The Penal Code: Commentary]. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 1000–1004.
 11. Mozgawa M. (2019). ‘Art. 209’ [Article 209]. In M. Mozgawa (ed.) Kodeks karny. Komentarz aktualizowany [The Penal Code: Updated commentary]. System Informacji Prawnej LEX.
 12. Polish Statistical Yearbooks from 1946 to 2019, Polish Statistics. Available online: stat.gov.pl [20.01.2020].
 13. Ratajczak A. (1980). Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego [Offenses against Family, Care and Youth in the Polish Criminal Law System]. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 14. Saraga E. and Muncie J. (2001). ‘Family crime’. In E. McLaughlin and J. Muncie (eds.) Te Sage Dictionary of Criminology. London–Tousand Oaks–New Delhi: Sage, pp. 117–118.
 15. Sherman L.W., Smith D.A., Schmidt J.D. and Rogan D.P. (1992). ‘Crime, punishment, and stake in conformity: Legal and informal control of domestic violence’. American Sociological Review 57(5), pp. 680–690.
 16. Siemaszko A., Gruszczyńska B. and Marczewski M. (2015). Atlas przestępczości w Polsce 5 [Atlas of Crime in Poland 5]. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 17. Siwik Z. (1974). Przestępstwo niealimentacji ze stanowiska polityki kryminalnej [Offence of Evading Alimony Obligation from a Criminal Policy Perspective]. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 18. Siwik Z. (2016). ‘Art. 209’ [Article 209]. In M. Filar (ed.) Kodeks karny. Komentarz [The Penal Code: Commentary]. 5th ed. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 1292–1302.
 19. Stańczak J., Stelmach K. and Urbanowicz M. (2016). Małżeństwa oraz dzietność w Polsce [Marriages and Fertility in Poland], Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demografcznych i Rynku Pracy. Available online: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/23/1/1/malzenstwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf [16.01.2020].
 20. Stark E. (2007). Coercive Control: The Entrapment of Women in Personal Life. New York: Oxford University Press.
 21. Szymanowska A. (2008). Polacy wobec przestępstw i karania. Opinie i postawy społeczeństwa polskiego wobec przestępstw, zachowań patologicznych i kontrowersyjnych oraz środków kontroli nad tymi zachowaniami [Opinions and Attitudes of the Polish Society towards Crimes, Pathological and Controversial Behaviors and Control Measures over Tese Behaviors]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Szymanowski T. (2012). Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji [Crime and Criminal Policy in Poland According to Facts and Opinions of the Society during the Transformation]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 23. Szymanowski T. (2018). ‘Zmiany w przestępczości w Polsce w okresie po odzyskaniu niezależności oraz ewolucja polityki karnej w tym okresie w świetle danych statystycznych’ [Changes in crime in Poland in the period afer egaining independence and the evolution of criminal policy in this period according to statistical data]. Palestra 9, pp. 13–26.
 24. Warylewski J. (ed.) (2012). Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym [Offenses against Individual Interests]. System Prawa Karnego 10. Warszawa: C.H. Beck, INP PAN.
 25. Wieczorek L. (2006). Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej Juvenile Crime and Demoralization in Poland during the Political Transformation]. Katowice: Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”.
 26. Wróbel W., Wojtaszczyk A. and Zontek W. (2014). Kodeks karny. Przepisy dwujęzyczne [Criminal Code: Bilingual Provisions]. Warszawa: Wolters Kluwer.