Skazani z Warszawy osadzeni w więzieniu karnym "Mokotów" w latach 1918-1939. Obraz statystyczny i próba charakterystyki (ustalenia wstępne)

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

przestępczość w II Rzeczpospolitej
polityka penitencjarna
prisoners
criminal environment

Jak cytować

Rodak, M. (2012). Skazani z Warszawy osadzeni w więzieniu karnym "Mokotów" w latach 1918-1939. Obraz statystyczny i próba charakterystyki (ustalenia wstępne). Archiwum Kryminologii, (XXXIV), 629–663. https://doi.org/10.7420/AK2012P

Abstrakt

Within twenty years of Second Polish Republic over 20,000 prisoners passed through the Criminal Prison "Mokotów". Nearly 13,000 prisoners of this group came from Warsaw. Thanks to the well-preserved original documentation, which consists of the personal records of prisoners of Mokotow prison, the chance to begin research on the functioning of that specific environment opens for historians. Especially that until now all the historical narratives describing the society of the Second Republic neglect the thread of crime and criminals in social history. This article is the result of search query that started in 2010 and includes qualitative and quantitative analysis of more than 20,000 archiving units from archive of Criminal Prison „Mo-kotów”. The research was conducted thanks to a scientific grant funded by the National Cen-tre for Science (Grant No. NN108268139). The final result of the query should be a study of the environment of the interwar prisoners detained in Mokotów, as well as other selected pris-ons of smaller prison districts like Płock, Łowicz, Sieradz, Łódź and Lublin. The subject of the analysis contained in the article is a community defined as "convicts from Warsaw", i.e. prisoners who lived within the limits of the then Warsaw, when placed in the institution. The selection of this group of prisoners, rather than the presentation of the whole environment, is a result of two factors. The first one is the volume of the article that prevents one from a presentation of a comprehensive picture of the whole criminal environment. On the other hand, the geographical restriction allows the query to cover a very actual social group, which was a part of the interwar capital’s reality. The archives of Mokotów prison in addition to the documents on the operation of the institution primarily consist of personal acts of the detained. They are the basis of the analysis presented in the article. A little more than 2,000 files from among more than 20,000 thousand personal sheets of prisoners detained between 1918 - 1939 were selected to complete the analysis. There was no any special key of selection established, every tenth folder was selected. The collected statistical material based on data which were contained in all the questionnaires and which can be analyzed over the entire twenty years. The appearance and the content of the questionnaire changed three times. There was a fixed set of data, which remained unchanged in every version, and certain positions occurring only in one of each versions. For example, in the first version of the questionnaire the information about the number of children and military service were given. Since the mid-20s the questions about these issues disappear from the personal sheet. The available data allowed to create a list of characteristics on which the analysis presented in the article was carried out.

https://doi.org/10.7420/AK2012P
PDF

Bibliografia

Garbowski B., Element wiejski w zakładach poprawczych, „W Służbie Penitencjarnej” 1938, R. 3, nr 8(48), s. 6-7.

H.P., Przestępca zawodowy, „W Służbie Penitencjarnej” 1937, R. 2, nr 14-15(30-31), s. 8-10.

Jankowski H., Zadania komisji kryminalno-biologicznej w stosunku do klasyfikacji więźniów, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1938, nr 3,

Kaczyńska E., Tłum i margines społeczny w wydarzeniach rewolucyjnych (Królestwo Polskie 1904-1907), „Dzieje Najnowsze” 1983, nr 1-2, s. 221-230.

Karpowicz W.M., Okres okupacji hitlerowskiej [w:] M. Gordon (red.), Więzienie mokotowskie. Historia i teraźniejszość, Drukarnia Nr 1, Warszawa 2004.

Karpowicz W.M., Początki więzienia – okres do 1918 r. [w:] M. Gordon (red.), Więzienie mokotowskie. Historia i teraźniejszość, Drukarnia Nr 1, Warszawa 2004.

Kłobukowski, Zabijacy wiejscy a przepełnienie więzień, „W Służbie Penitencjarnej” 1937, R. 2, nr 5(21), s. 4-5.

Mitraszewski T., Projekt ustawy o organizacji więziennictwa, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1937.

Orlikowski W., Tworzenie się systemu penitencjarnego w okresie międzywojennym [w:] M. Gordon (red.), Więzienie mokotowskie. Historia i teraźniejszość, Drukarnia Nr 1, Warszawa 2004.

Redivivus, Zostaniesz okradziony 257 k.k., Skł. gł. A. Wojtowicz, Warszawa 1936.

Rodak M., O „Cyrku”, który nie był cyrkiem – rzecz o warszawskim międzywojennym domu noclegowym, „Praca Socjalna” 2010.

Sokołowski S., Badania kryminalno-biologiczne w więzieniach polskich, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1933, nr 4.

Statystyka kryminalna. Osoby prawomocnie skazane i uniewinnione w r. 1924 i 1925, nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1930.

Szwankowski E., O realizacjach urbanistycznych Warszawy 1919-1939 [w:] E. Borecka, M. Drozdowski, H. Janowska (red.), Warszawa II Rzeczypospolitej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Zachwatowicz J., Rozwój przestrzenny, urbanistyczny i architektoniczny Warszawy [w:] E. Borecka, M. Drozdowski, H. Janowska (red.), Warszawa II Rzeczypospolitej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Zalewska G., Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym, Warszawa 1996.

Zylwicz M., Wpływ recydywy na wzrost przestępczości na terenie m. st. Warszawy, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1927.

Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1973.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.