No. XXXIV (2012)
Articles

Offender's profile, victim's profile. The sexual offenses committed against minors up to 15 years old

Małgorzata Dziewanowska
University of Warsaw

Published 2012-01-01

Keywords

 • sexual offences,
 • victim,
 • victimization,
 • perpetrator,
 • crime

How to Cite

Dziewanowska, M. (2012). Offender’s profile, victim’s profile. The sexual offenses committed against minors up to 15 years old. Archives of Criminology, (XXXIV), 367–399. https://doi.org/10.7420/AK2012I

Abstract

The purpose of this article is to present results of an examination of judicial records of cases relating to the article 200 of Criminal Code in two judicial districts. It is essential to construct a profile of a perpetrator and a profile of a victim of this offense, particularly in those cases committed by young people. Also, if possible, to answer a question whether the present legal regulation is adequate to control minors’ sexual activity. Interesting issues are the age difference between the perpetrator and the victim, the existence (or not) of some close relation between them, and also the impact of those factors on the decision of a court. Equally important are reasons of reporting the cases to law enforcement, the basis for initiation of criminal proceedings and final sentences. The objective of this study was also to check whether the reduction of age of consent or the introduction of “close in age exception” would reduce the number of convicted young offenders, who were participants of consensual sexual relations with minors under 15 years old. The analysis of data obtained is carried out in the context of socio-cultural acceptance of sexual behavior of youth, legal regulations of protection of their reproductive health, the impact of media and information technologies, as well as the history of childhood and perception of children’s sexuality. Non-criminal-law factors have very significant impact on the knowledge young people have, on the sexual needs they have, and finally implementation of those in everyday life. This study is part of the doctoral thesis analyzing the problem of sexual offenses committed by or against minors, partly illustrating the phenomenon and the problems arising from the criminal law regulations of sexual behavior of young people. This research is not representative for the whole country, because of the limited geographical scope, but allows to draw relevant conclusions and confirm or deny previously constructed hypotheses. It is also possible to prediagnose emerging problems and to present the potential legal solutions, currently existing in other countries, both in Europe and worldwide.

References

 1. Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.
 2. Ariès P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Marabut, Gdańsk 1995.
 3. Bieńkowska E., Walczak-Żochowska A., Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 4. Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 5. Crooks R., Baur K., Our sexuality, Benjamin Cummings, Redwood City 1990.
 6. Delimata M., Dziecko w Polsce średniowiecznej, Wydaw. Poznańskie, Poznań 2004.
 7. DeMause L., History of Childhood, J. Aronson, Northvale 1995.
 8. Duby G. (red.), Historia życia prywatnego. Tom I-V, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1998.
 9. Dziewanowska M., Wiek zgody – prawnokarne regulacje wieku uprawniającego do rozpoczęcia współżycia w prawie kontynentalnym i common law, „Studia Iuridica” 2011, nr 53, s. 87-96.
 10. Eckmann A., Dziecko w Biblii, [w:] J. Jundziłł (red.), Rodzina w starożytnym Rzymie, Warszawa 2009.
 11. Filar M., Seksualne wykorzystywanie dzieci w świetle polskiego kodeksu karnego (na tle prawnoporównawczym), „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2002, t. 1, nr 1, https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/92/81.
 12. Freud S., Wstęp do psychoanalizy, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Gaberle A., Korcyl-Wolska M., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Arche, Gdańsk 2002.
 14. Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 15. Grześkowiak K., Krukowski A., Patulski W., Warzocha E., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.
 16. Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (Zbyt) młodzi rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.
 17. Izdebski Z., Ryzykowna dekada – seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 18. Izdebski Z., Seksualność Polaków 2011, Raport z badań zrealizowanych przez TNS OBOP na zlecenie Biura Handlowego Polpharma Sp. z o.o. Materiały z konferencji 23.11.2011.
 19. Kempińska U., Małżeństwa młodocianych. Przyczyny i konsekwencje, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2005.
 20. Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.
 21. Mantle C., The roles of children in Roman religion, „Greece & Rome” 2002, t. 49, nr 1.
 22. Mozgawa M., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 23. Szajkowska M., Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego, „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2002, t. 1, nr 1, https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/90.
 24. Waites M., Age of consent. Young people, sexuality and citizenship, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005.
 25. Węglarczyk G., Seksualność uczniów w świetle programów profilaktycznych realizowanych w szkołach [w:] M. Babik (red.), Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 26. Zielona-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 27. Zielona-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 28. Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, Kraków 1999.
 29. Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Warszawa 2012.
 30. Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Wydaw. Poznańskie, Poznań 2002.