No. XXXIV (2012)
Articles

Analysis of proceedings in criminal courts and in juvenile courts in selected cases of criminal deeds committed by perpetrators between15 and17 years

Beata Czarnecka-Dzialuk
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Katarzyna Drapała
Institute of Justice
Anna Więcek-Durańska
Institute of Justice

Published 2012-01-01

Keywords

 • juvenile perpetrators,
 • criminal court,
 • demoralized

How to Cite

Czarnecka-Dzialuk, B., Drapała, K., & Więcek-Durańska, A. (2012). Analysis of proceedings in criminal courts and in juvenile courts in selected cases of criminal deeds committed by perpetrators between15 and17 years. Archives of Criminology, (XXXIV), 275–365. https://doi.org/10.7420/AK2012H

Abstract

The article describes results of research made in Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Institute of Justice) which aimed to specify factors and circumstances influencing tougher penalties for wrongful deeds committed by persons between 15 and 16 years old and to draft a profile of juvenile perpetrators of most dangerous criminal deeds. 292 cases were analysed, of which 71 in criminal courts and 221 in family courts . Cases concerned wrongful deeds under article 10 paragraph 3 of criminal code as of 2004-2008. 375 juvenile perpetrators were studied, of which 134 cases were judged in care and education proceedings, 114 cases in correctional proceedings, and 82 juvenile delinquents were tried in a criminal court. The file research questionnaire included seven parts to examine: the wrongful deed and circumstances of its commitment, characteristics of the juvenile delinquent, information about the injured persons, the course of the preparatory proceedings, proceedings before the court, and the sentenced measures and appeal against them. Information obtained from the research allowed for numerous conclusions. Most of all, it allowed to evaluate the practice of sentencing in cases of juvenile perpetrators of most serious crimes, in particular to evaluate the possibility to sentence the juvenile delinquent under article 10 paragraph 2 of the criminal code. In general, this evaluation is positive. It also appeared that the policy of exceptional penal measures for under age persons has remained the same in the recent years. The cases are not numerous, just as they were not in the past, which supports the idea that possibility of bringing juvenile delinquents to the criminal court is used rather cautiously and as an exception to the rule, in cases of the most drastic character and committed by more demoralized young persons who committed crimes under influence of alcohol, used violence, and dangerous tools. The juvenile who were tried in criminal courts, more often than ones who were tried in family courts, cooperated with adults and acted to the detriment of adults (they caused death of the victim in one fifth of cases ). More of them had been tried in family courts, and educational or correctional measures had failed. In 95% of the cases tried in crim-inal courts the researchers were convinced of the rightness of such method of treatment, and only in few cases tried in family courts there were doubts if not using the article 10 paragraph 2 of criminal code was right because of definitely negative prediction and serious character of the wrongful deed. Assessment if decision was right was difficult as information in the court files were laconic and sporadically even lacked sufficient personal information – particularly in cases qualified for care and education proceedings.

References

 1. Cierpiałkowska L., Psychopatologia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 2. Czarnecka-Dzialuk B., Problematyka odpowiedzialności nieletnich na podstawie art. 9 § 2 k.k. w świetle praktyki sądowej, opracowanie IWS, maszynopis, Warszawa 1995.
 3. Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich – koncepcje teoretyczne, statystyki i opinie sędziów rodzinnych [w:] A. Siemaszko (red.), Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 4. Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2007.
 5. Górecki P., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – po nowelizacji, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 5, s. 34-52.
 6. Grześkowiak A., Funkcje prawa nieletnich [w:] P. Hofmański, S. Waltoś (red.), W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 7. Klaus W., Rzeplińska I., Woźniakowska D., Wójcik D., Reakcja formalna na czyny zabronione nieletnich [w:] Jolanta Jakubowska-Hara, Celina Nowak, Jan Skupiński (red. nauk.), Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Scholar, Warszawa 2008.
 8. Konarska-Wrzosek V., Projektowane zmiany w zakresie postępowania z nieletnimi w Polsce, „Państwo i Prawo” 2011, nr 4, s. 18-34.
 9. Korcyl-Wolska M., Dostęp do sądu pokrzywdzonego czynem nieletniego de lege lata i wedle projektu ustawy Prawo Nieletnich z 2008 r., „Archiwum Kryminologii” 2007-2008, t. XXIX-XXX, s. 361-374, https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AB.
 10. Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce, Zakamycze, Kraków 2001.
 11. Marek A., Uwagi o reformie prawa dotyczącego nieletnich, „Archiwum Kryminologii” 2007-2008, t. XXIX-XXX, s. 383-391, https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AD.
 12. Pecyna M.B., Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 13. Rzeplińska I., Kariery kryminalne nieletnich skazanych w warunkach art. 10 § k.k. [w:] A. Michalska-Warias, I. Nowakowski, J. Piorkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 14. Rzeplińska I., Nieletni skazani w warunkach art. 10 § 2 k.k. [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70- tej rocznicy urodzin profesora Andrzeja Geberle, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 15. Toeplitz-Winiewska M., Fazy rozwojowe a metody przesłuchania dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria Badania Praktyka” 2004, t. 3, nr 1.