Nr XLII/2 (2020)

Zgłoś artykuł

Artykuły

Witold Klaus, Justyna Włodarczyk-Madejska
5
Wstęp
PDF
Witold Klaus, Justyna Włodarczyk-Madejska
7
Introduction: Wstęp
PDF (English)
Valentina Pavlović Vinogradac
9 - 25
‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries: „Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej
PDF (English)
Andrzej Uhl
27 - 47
Punishing white-collar offenders. Theory and function: Karanie sprawców "w białych kołnierzykach". Teoria i funkcja
PDF (English)
Dušan Stanković
49 - 65
Crime and environment. Analysis of facilities as crime risk factors in Niš, Serbia: Przestępczość i środowisko. Analiza obiektów jako czynników ryzyka przestępczości w Niszu w Serbii
PDF (English)
Stanisław Mordwa, Patrycja Laskowska
67 - 98
Czynniki zagrożeń przestępczością w przestrzeni miasta
PDF
Dominik Wzorek
99 - 132
Ocena wykorzystania wiedzy naukowej w powiatowych programach prewencyjnych województwa świętokrzyskiego. Evidence based crime prevention w praktyce
PDF
Łukasz Wieczorek, Zbigniew Lasocik
133 - 174
Legal and social implications of sexual services other than prostitution: Prawne i społeczne konsekwencje usług seksualnych innych niż prostytucja
PDF (English)
Olga Wanicka
175 - 206
Wychodzenie z wiktymizacji osób pokrzywdzonych handlem ludźmi. Analiza przypadków cudzoziemskich ofiar zidentyfikowanych w Polsce
PDF
Maciej Witold Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
207 - 238
Przestępczość nieletnich w USA i w Polsce na podstawie wybranych statystyk kryminalnych
PDF
Justyna Włodarczyk-Madejska
239 - 312
Wykonywanie środków izolacyjnych orzeczonych wobec nieletnich. Analiza wyników badania
PDF
Sebastian Lizińczyk
313 - 336
Characteristics of suicides committed in Polish prisons, 2015–2019: Charakterystyki samobójstw popełnianych w polskich więzieniach w latach 2015-2019
PDF (English)