Archiwum Kryminologii

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr XLIII/1 (2021)
Opublikowany May 27, 2021

"Archiwum Kryminologii" najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.
Czasopismo "Archiwum Kryminologii", poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

Więcej o czasopiśmie Archiwum Kryminologii >>

Pełny numer
PDF (English)

Ogłoszenia

Zmarł Profesor Andrzej Siemaszko

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 10.06.2021 r. Profesora Andrzeja Siemaszki – prawnika, kryminologa, wybitnego badacza, dydaktyka i naukowca, wieloletniego członka Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”, cenionego autora oraz recenzenta tekstów w naszym czasopiśmie.


Więcej…

June 10, 2021

Nowy numer opublikowany

Jest nam niezwykle miło poinformować, że właśnie ukazał się najnowszy numer „Archiwum Kryminologii” (nr 1/2021). Jest to kolejny z numerów tematycznych, nad którymi pracujemy i którymi chcemy się z Państwem dzielić. Numer ten w całości jest anglojęzyczny i jest zatytułowany „Forced labour and child exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context”.


Więcej…

May 28, 2021

40 punktów na nowej liście czasopism

Pragniemy poinformować, że w opublikowanym 11 lutego br. komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych, „Archiwum Kryminologii” otrzymało 40 punktów. Niezależnie jednak od tego awansu podzielamy głosy krytyczne odnośnie do głęboko niewłaściwego sposobu powstania tej listy.


Więcej…

February 12, 2021

Artykuły

Zbigniew Lasocik
7 - 18
Is research on forced labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue: Czy badania nad pracą przymusową są rzeczywiście na „wczesnym etapie”? Wprowadzenie do Numeru tematycznego
https://doi.org/10.7420/AK2021.10
PDF (English)
Katharine Bryant, Bernadette Joudo
19 - 46
Are we ‘leaving no-one behind’? How gaps in modern slavery programmes allow forced labour among adolescent girls in the garment and textile industries: Czy nikogo „nie zostawiliśmy z tyłu”? Jak luki w programach przeciwdziałania niewolnictwu umożliwiają pracę przymusową nastoletnich dziewcząt w przemyśle odzieżowym i tekstylnym
https://doi.org/10.7420/AK2021.08
PDF (English)
Amy Weatherburn
47 - 73
What is labour exploitation? The Belgian and British experience: Co to jest praca przymusowa? Doświadczenia belgijskie i brytyjskie
https://doi.org/10.7420/AK2021.09
PDF (English)
Julia Muraszkiewicz
75 - 96
The tale of 400 victims: A lesson for intervention: Historia 400 ofiar: wnioski dla właściwej interwencji
https://doi.org/10.7420/AK2021.07
PDF (English)
Rita Haverkamp
97 - 118
Day labourers in Munich’s train station district – from exploitation to human trafficking and forced labour? Pracownicy jednodniowi w okolicach dworca kolejowego w Monachium - pomiędzy wykorzystaniem a handlem ludźmi i pracą przymusową?
https://doi.org/10.7420/AK2021.01
PDF (English)
Szandra Windt
119 - 141
The unspoken phenomenon: Forced labour in Hungary: Przemilczane zjawisko: praca przymusowa na Węgrzech
https://doi.org/10.7420/AK2021.03
PDF (English)
Masja van Meeteren, Nikki Heideman
143 - 168
Taking stock of labour trafficking in the Netherlands: Bilans zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej w Holandii
https://doi.org/10.7420/AK2021.13
PDF (English)
Sudarat Musikawong, Panida Rzonca
169 - 193
Debt bondage in human trafficking: US agriculture and Thailand fisheries primed for labour exploitation: Niewola za długi: rolnictwo Stanów Zjednoczonych i rybołówstwo Tajlandii gotowe na pracę przymusową
https://doi.org/10.7420/AK2021.11
PDF (English)
Nicoletta Policek
195 - 222
Foreign minors and forced labour in contemporary Italy: Małoletni cudzoziemcy i praca przymusowa we współczesnych Włoszech
https://doi.org/10.7420/AK2021.12
PDF (English)
Vernon Murray, Holly Shea, Julia Solin
223 - 247
Labour trafficking victim participation structures in the United States, Russia, and globally: Strategic implications: Typy angażowania się ofiar w pracę przymusową w Stanach Zjednoczonych, w Rosji i na świecie: implikacje strategiczne
https://doi.org/10.7420/AK2021.04
PDF (English)
Sebastián Arévalo Sánchez, Juan Pablo García Sepúlveda, John Winterdyk
249 - 270
Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example: Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku
https://doi.org/10.7420/AK2021.14
PDF (English)
Zbigniew Lasocik
271 - 294
Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement: Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia
https://doi.org/10.7420/AK2021.05
PDF (English)
John Winterdyk, Marcel Van der Watt
295 - 306
Epilogue: Epilog
https://doi.org/10.7420/AK2021.02
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery